Wix Specialistenprogramma Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op: 18 januari 2021

Welkom bij het Wix Specialistenprogramma (het "Specialistenprogramma")! 

 

Het Wix Specialistenprogramma is gemaakt om u te helpen uw bedrijf schaalbaar te maken aan de hand van ondersteunende diensten zoals uw eigen accountmanager, en trainings- en prioriteitsondersteuning.

 

De Gebruiksvoorwaarden verbonden aan het Wix Specialistenprogramma (de "Voorwaarden van het Specialistenprogramma") vormen een wettelijke overeenkomst door en tussen Wix.com Ltd. (samen met zijn wereldwijde dochterondernemingen - "Wix" of "ons" of "wij") en elk lid van het Specialistenprogramma (hierna te noemen "u" of "uw", "gebruiker" of "Deelnemer") en legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op uw deelname aan het Specialistenprogramma.

UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA HOUDT OP ENIGERLEI WIJZE IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA DIE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX, HET PRIVACYBELEID EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX MARKETPLACE (ZOALS VAN TOEPASSING) (GEZAMENLIJK DE "VOORWAARDEN") OMVATTEN, EN DAT U ERKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN AANVAARD. IN GEVAL VAN ENIGE TEGENSTRIJDIGHEID OF INCONSISTENTIE TUSSEN DEZE VOORWAARDEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX MARKETPLACE OF HET PRIVACYBELEID, PREVALEREN DE VOORWAARDEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK CONFLICT. U GAAT ERMEE AKKOORD DE VOORWAARDEN REGELMATIG NA TE ZIEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN EN UW VERDERE DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA ZAL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN UW SPECIALISTEN DASHBOARD EN DE VOORDELEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, WORDEN BESCHOUWD ALS UW DEFINITIEVE AANVAARDING VAN DERGELIJKE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN. DE HIERIN GEBRUIKTE IN HOOFDLETTERS WEERGEGEVEN TERMEN HEBBEN, TENZIJ ANDERS GEDEFINIEERD, DE BETEKENIS DIE ERAAN WORDT TOEGEKEND IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX OF HET PRIVACYBELEID.

De Voorwaarden van het Specialistenprogramma zijn opgesteld en geschreven in het Engels, en zijn voor uw gemak in andere talen vertaald. In het geval van een conflict tussen een vertaalde (niet Engelse) versie van deze Specialistenprogrammavoorwaarden en de Engelse versie van deze Specialistenprogrammavoorwaarden, heeft de taal van de Engelse versie voorrang met betrekking tot een dergelijk conflict.

Wie komen in aanmerking voor het Specialistenprogramma?  

Agentschappen, freelancers en andere bedrijven die websites bouwen voor klanten kunnen op verzoek en na goedkeuring door Wix deelnemen aan het Specialistenprogramma door via het Specialisten Dashboard in te tekenen op hun Wix-account ("Deelnemer(s)"). In aanvulling op eventuele andere rechten en rechtsmiddelen kan Wix automatisch, met of zonder kennisgeving aan u, uw deelname aan of toegang tot het Specialistenprogramma of enig(e) verbonden voordeel/ voordelen opschorten, beëindigen of diskwalificeren als Wix naar eigen goeddunken vaststelt dat u de Voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden. Het Specialistenprogramma is momenteel beschikbaar voor Deelnemers die hebben gekozen voor de Engelse taal.   Wix kan niet garanderen dat het Specialistenprogramma beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie of in een bepaalde taal.  

Hoe werkt het Specialistenprogramma? 

Door deel te nemen aan het Specialistenprogramma kunt u in aanmerking komen voor bepaalde voordelen en hulpmiddelen die Wix biedt, zoals prioriteitsondersteuning en teammanagement. U komt in aanmerking voor dergelijke voordelen en hulpmiddelen door (1) punten te verdienen die vereist zijn om deze voordelen te ontgrendelen, en/of (2) u te abonneren op een Specialisten Pakket (zoals hieronder gedefinieerd). 

Het verkrijgen van voordelen door het verdienen van punten

Elke Wix Premium Site die door u wordt gebouwd en aan uw account wordt toegevoegd, levert u 100 punten op. Het totale aantal door u gebouwde en aan uw account toegevoegde Wix Premium Sites wordt vermeld in uw Specialisten Dashboard ("Total Wix Premium Sites") en bepaalt uw puntensaldo. U kunt via het Specialistenprogramma toegang krijgen tot bepaalde voordelen die Wix aanbiedt, door het vereiste puntensaldo te verdienen dat nodig is om een bepaald Level in het Specialistenprogramma te bereiken (zoals hieronder uiteengezet). Bij elk Level in het Specialistenprogramma komen bepaalde voordelen vrij die ter beschikking van de Deelnemer komen te staan zolang deze het vereiste puntensaldo behoudt, met inachtneming van deze Voorwaarden. Enige wijziging van uw puntensaldo kan op enig moment leiden tot een wijziging van uw Level in het Specialistenprogramma en dus van de voordelen waarvoor u in aanmerking komt (zoals hieronder uiteengezet). Wix kan naar eigen goeddunken nieuwe methoden introduceren waarmee u punten kunt verdienen, of u een hoger Level in het Specialistenprogramma aanbieden met de bijbehorende voordelen, ondanks uw puntensaldo.

Het verkrijgen van voordelen door een abonnement op een Specialisten Pakket

U kunt ook toegang krijgen tot bepaalde voordelen door u, tegen een maandelijkse vergoeding, te abonneren op een Specialisten Pakket (zoals hieronder uiteengezet). Elk Specialisten Pakket bevat bepaalde voordelen die u als Deelnemer ter beschikbaar staan, zolang u uw Specialisten Pakket geldig houdt door het maandelijkse abonnementsgeld te betalen, met inachtneming van deze Voorwaarden en de toepasselijke Specialisten Pakket Overeenkomst tussen u en Wix. De voordelen die worden aangeboden in een Specialisten Pakket kunnen verschillen van de voordelen van enig Level in een Specialistenprogramma.

Welke Levels kent het Specialistenprogramma?

Het Specialistenprogramma kent de volgende Levels:

 • Explorer: 0-300 punten

 • Pioneer: 400-900 punten

 • Explorer: 1000-1900 punten

 • Icon: 2000-4900 punten

 • Legend: 5000+ punten

U kunt toegang krijgen tot een Level in een Specialistenprogramma door het toepasselijke puntensaldo te verdienen zoals hierboven beschreven.  Elk Level in het Specialistenprogramma bepaalt of u in aanmerking komt voor bepaalde voordelen. Deze voordelen worden door Wix gepubliceerd op https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levelsen kunnen op gezette tijden worden gewijzigd. De voordelen die u via uw Level in het Specialistenprogramma krijgt worden weergegeven in het tabblad voordelen in het Specialisten Dashboard van uw Wix-account. De Levels in het Specialistenprogramma, evenals hoe u punten kunt verdienen, het saldo van de vereiste punten voor elk Level in het Specialistenprogramma en de voordelen die daarin zijn opgenomen, kunnen op gezette tijden naar eigen goeddunken door Wix worden bijgewerkt en/of gewijzigd. 

Wat zijn de Specialisten Pakketten?

Met het Specialistenprogramma kunt u zich abonneren op de volgende Specialisten Pakketten tegen een maandelijkse vergoeding:

 • Icoon

 • Icoon+

 • Legende

Als u zich abonneert op een Specialisten Pakket, komt u in aanmerking voor de voordelen die zijn opgenomen in een dergelijk Specialisten Pakket. Deze voordelen worden door Wix gepubliceerd op https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-benefits-2555459en kunnen op gezette tijden worden gewijzigd. De voordelen die u via uw Specialisten Pakket ontvangt, worden weergegeven in het tabblad Voordelen in het Specialisten Dashboard van uw Wix-account. Elk Specialisten Pakket, inclusief de voor elk Specialisten Pakket verschuldigde vergoeding en de daarbij behorende voordelen, kan naar eigen goeddunken op gezette tijden door Wix worden bijgewerkt en/of gewijzigd. Om u te kunnen abonneren op een Specialisten Pakket dient u daartoe een afzonderlijke abonnementsovereenkomst met Wix aan te gaan ("Abonnementsovereenkomst"). In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de Abonnementsovereenkomst en de Voorwaarden, zijn de voorwaarden van de Abonnementsovereenkomst met betrekking tot die tegenstrijdigheid bepalend. 

Waar kan ik mijn huidige puntensaldo, het Level van het Specialistenprogramma of het Specialisten Pakket bekijken?

U kunt uw huidige puntensaldo, het Level van het Specialistenprogramma of Specialisten Pakket bekijken via het tabblad Home in het Specialisten Dashboard in uw Wix-account of in de sectie van het Specialistenprogramma van uw Wix-account.

 

Houd er rekening mee dat bepaalde voordelen die zijn opgenomen in de aangegeven Specialistenprogramma's en/of Specialisten Pakketten kunnen verschillen en dat deze kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Wix Marketplace. Door u aan te sluiten bij en gebruik te maken van de Wix Marketplace gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van de Wix Marketplace. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Specialisten Pakketten zullen worden vastgelegd in een afzonderlijke Abonnementsovereenkomst.

Welke Wix Premium Sites leveren mij punten op?

Elke live Wix Premium Site die u bouwt levert u 100 punten op, onder voorbehoud van de hieronder vermelde zaken.

 1. De Premium Site die u bouwt levert u punten op, ongeacht of u nu op jaarlijkse of maandelijkse basis een Wix Premium Plan aanschaft.

 2. ​De Premium Site die u bouwt levert u punten op, ongeacht of u de site oorspronkelijk met een coupon, voucher of korting heeft gekocht.

 3. ​Wanneer meer dan één Deelnemer of Wix-gebruiker bijdraagt aan het bouwen van een Wix Premium Site, kunnen slechts twee (2) van hen in aanmerking komen voor het verdienen van punten voor dezelfde Wix Premium Site (zoals hieronder uiteengezet).

 4. ​Punten hebben geen contante waarde en zijn niet vervreemdbaar of overdraagbaar en kunnen dus niet worden ingewisseld voor Wix-producten of -diensten.

 5. Punten voor Premium Sites gebouwd via uw eigen Wix-account worden automatisch bijgeschreven op uw Wix-account, 14 dagen nadat Wix uw betaling heeft ontvangen voor het Premium Plan dat in verband met de betreffende Premium Site is aangekocht.

 6. Punten voor Premium Sites waaraan u hebt bijgedragen, buiten uw eigen Wix-account, worden pas op uw Wix-account bijgeschreven nadat u een verzoek heeft ingediend om deze punten te laten bijschrijven via het "Submit a Website Built Outside of Your Account"-formulier (Meld een website aan die buiten uw account is gebouwd) dat zich in het tabblad Home van uw Specialisten Dashboard bevindt. U kunt geen formulier indienen en punten aanvragen voor een Wix Premium Site waaraan u niet heeft bijgedragen. 

 7. Punten verdienen door middel van Specialisten Deals: Onder voorbehoud van de voorwaarden die hierin uiteengezet worden, kunnen Deelnemers die activeringsvouchers van Wix Premium Plannen hebben aangekocht op basis van een goedgekeurde en uitgevoerde Bulk Purchase of Subscriptions and Services Order (bulkaankoop of bestelling van abonnementen en diensten), zoals van toepassing (allemaal "Specialisten Deals") via ons Specialisten Team, de punten ontvangen die zijn verdiend voor deze verworven Premium Sites, zolang deze Premium Sites als onderdeel van een Specialisten Deal zijn geactiveerd en live zijn gegaan met behulp van activeringsvouchers.

Hoe wordt mijn puntensaldo berekend?

Uw puntensaldo wordt berekend zoals hieronder beschreven:

 1. U verdient 100 punten voor elke Wix Premium Site die u bouwt en onderhoudt zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld, een Deelnemer met 50 live Wix Premium Sites heeft een puntensaldo van 5000 punten. 

 2. U verliest 100 punten voor elke Wix Premium Site die niet wordt verlengd of anderszins wordt geannuleerd. 

 3. In overeenstemming met het bovenstaande kan uw puntensaldo op elk moment veranderen en van invloed zijn op het Level van uw Specialistenprogramma. Elke stijging of daling van uw puntensaldo kan u naar een nieuw hoger of lager Level in het Specialistenprogramma brengen, waardoor u er voordelen bij krijgt of verliest die verband houden met uw vorige Level in het Specialistenprogramma. 

 4. Veranderingen in uw puntensaldo kunnen ook van invloed zijn op de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan en gebruik te maken van de Wix Marketplace. Als een daling van uw puntensaldo u naar een lager Level in het Specialistenprogramma brengt waarbij geen toegang tot de Wix Marketplace behoort, verliest u de toegang tot de Wix Marketplace. In dat geval verliest u geen enkele doorverwijzing die u via de Wix Marketplace heeft verkregen voordat u de toegang tot de Wix Marketplace werd ontzegd; u krijgt echter geen extra of nieuwe doorverwijzingen, tenzij en totdat u de vereiste punten heeft verdiend die nodig zijn om de toegang tot de Wix Marketplace weer te ontsluiten. Uw toegang tot en het gebruik van de Wix Marketplace is te allen tijde onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. 

Wat als ik me wil uitschrijven voor mijn Specialisten Pakket?

Om u te kunnen abonneren op een Specialisten Pakket dient u daartoe een afzonderlijke Abonnementsovereenkomst aan te gaan en aanvaarden. U kunt zich afmelden voor uw Specialisten Pakket zoals uiteengezet in de voorwaarden van een dergelijke Abonnementsovereenkomst. Als u zich afmeldt voor uw Specialisten Pakket, verliest u de toegang tot de voordelen die aan dat Specialisten Pakket verbonden zijn; u kunt echter nog steeds in aanmerking komen voor deelname aan het Specialistenprogramma door voldoende punten te verdienen om toegang te krijgen tot een Level in het Specialistenprogramma, met inachtneming van de gerelateerde Voorwaarden.

Wijzigingen in het Specialistenprogramma

Wix heeft het recht om op gezette tijden naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in het Specialistenprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, updates of wijzigingen aan het puntensysteem, de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Specialistenprogramma, de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Specialisten Pakket en de daaraan verbonden voordelen en tarieven. In dat geval zal Wix zich redelijkerwijs inspannen om u, ten minste dertig (30) dagen voorafgaande aan een dergelijke wijziging, een kennisgeving te sturen per e-mail en/of via het Specialisten Dashboard.

Inkomstenaandeel

Als Deelnemer aan het Specialistenprogramma kunt u in aanmerking komen voor inkomsten uit Wix, voor inkomsten uit de verkoop van de Premium Plannen van Wix die u bouwt, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden (het "Inkomstenaandeel"):

1. Kwalificeren

1.1 .U kunt in aanmerking komen om een Inkomstenaandeel te verdienen zoals hierin beschreven als u ofwel (a) de nodige punten verdient heeft om het Level "Legende" in het Specialistenprogramma te ontsluiten, of (b) een Abonnementsovereenkomst tekent voor een Specialisten Pakket waarin de voorwaarden voor het Inkomstenaandeel zijn opgenomen ("Gekwalificeerde Deelnemer"). 

1.2. U kunt uw status van Gekwalificeerde Deelnemer en uw recht om een Inkomstenaandeel te verdienen of ontvangen als volgt verliezen: (a) in het geval u in aanmerking komt voor een Inkomstenaandeel zoals uiteengezet in Artikel 1.1(a) hierboven, indien een daling van uw puntensaldo u naar een Level in het Specialistenprogramma brengt dat lager is dan het Level van "Legend"; en/of (b) in het geval u in aanmerking komt voor een Inkomstenaandeel zoals uiteengezet in Artikel 1.1(b) hierboven, bij het vervallen of beëindigen van uw Abonnementsovereenkomst (voor zover van toepassing). 

2. Berekening

2.1. Wix betaalt u twintig procent (20%) van de in aanmerking komende inkomsten (zoals de term hieronder wordt gedefinieerd) die Wix ontvangt van de oorspronkelijke aankoop en eventuele verlengingen van een van de volgende Premium Plannen zoals aangeboden op: https://www.wix.com/upgrade/website#/ die op gezette tijden naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd door Wix, of een ander plan dat de partijen onderling kunnen overeenkomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, met inachtneming van Artikel 2.2 hieronder (afzonderlijk "Gekwalificeerd Plan" en gezamenlijk de "Gekwalificeerde Plannen").

2.2. "Gekwalificeerde Plannen" omvatten geen: 

(a) Premium Plannen die zijn gekocht met een kortingscode en/of coupon. Om twijfel te voorkomen worden alleen Premium Plannen die zijn gekocht tegen de op dat moment geldende prijs zoals door Wix aangeboden op de website van Wix als in gekwalificeerde Plannen beschouwd.

(b) Premium Plannen die in bulk zijn aangekocht als onderdeel van een Specialisten Deal of Bulk-deal, of een andere transactie waarbij dergelijke Premium Plannen zijn aangekocht door middel van door Wix aan u verstrekte kortingscodes. 

(c) Premium Plannen die zijn aangekocht op een datum waarop u niet als een Gekwalificeerde Deelnemer werd beschouwd. 

(d) Premium Plannen met een inschrijvingsperiode van minder dan een jaar. 

e) Premium Plannen die niet actief zijn gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Wix de betaling voor dergelijke Premium Plannen heeft ontvangen. 

(f) Premium Plannen waarvan u niet de titelhouder bent (of, als er geen eigenaar is, de plannen waarvan u niet degene bent die de primaire bijdrager levert). Voor alle duidelijkheid, als u niet de titelhouder bent of degene die de primaire bijdrage levert die aan het Premium Plan verbonden is, zal een dergelijk Premium Plan niet worden beschouwd als een Gekwalificeerd Plan voor de berekening van uw Inkomstenaandeel.

2.3. "Gekwalificeerde Inkomsten": de werkelijke inkomsten die Wix genereert uit de aankoop van een Gekwalificeerd Plan, exclusief alle belastingen, valutakoersen en andere overheidslasten van welke aard dan ook die kunnen worden opgelegd; hostingskosten; vergoedingen aan derden; terugbetalingen of kortingen; facturerings- of verwerkingskosten; en bedragen die Wix betaalt in verband met de wederverkoop door Wix van functies die in een Gekwalificeerd Plan zijn opgenomen).

2.4. De berekening van het Inkomstenaandeel vindt plaats op de eerste dag van elke kalendermaand voor alle Gekwalificeerde Plannen die in de voorgaande kalendermaand zijn aangekocht (de "Berekeningsdatum"). 

2.5. U kunt een rapport aanvragen waarin uw Inkomstenaandeel wordt vermeld door contact op te nemen met uw accountmanager.

3. Betalingen

3.1. Uw Inkomstenaandeel over de Gekwalificeerde Inkomsten wordt maandelijks binnen vijfenveertig (45) dagen na de Berekeningsdatum (elk een "Betalingsdatum") betaald.

3.2. Het Inkomstenaandeel zal aan u worden betaald op de Betalingsdatum via een betalingsplatform van een derde partij. Voordat u het Inkomstenaandeel ontvangt dient u de gewenste bankrekening via uw Specialisten Dashboard te koppelen aan een dergelijk extern platform.

3.3. Uw Inkomstenaandeel voor de maand moet gelijk zijn aan of ten minste US$ 50,00 bedragen om de betaling van het Inkomstenaandeel te ontvangen op de toepasselijke Betalingsdatum voor die maand. In het geval dat uw Inkomstenaandeel voor de betreffende maand minder is dan US$ 50,00, zal het saldo van uw Inkomstenaandeel voor die maand worden overgeheveld naar de volgende maand.

3.4. U heeft het recht om elke betaling van het Inkomstenaandeel te betwisten door Wix binnen vijftien (15) dagen na de Betalingsdatum te voorzien van gegevens ter ondersteuning van een dergelijke betwisting. In geval dat er een geschil wordt gemeld zullen de partijen in redelijkheid samenwerken om een dergelijk geschil te bezien en beslechten en, als Wix bepaalt dat een dergelijk geschil geldig is, naar eigen goeddunken van Wix, zal Wix zijn Specialisten betalen voor een bedrag dat in overeenstemming is met wat de partijen onderling zijn overeengekomen. Als geen melding wordt gemaakt van een dergelijk geschil binnen de van toepassing zijnde periode van 15 dagen zal het Inkomstenaandeel als aanvaard worden beschouwd en zal Wix geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de betaling van dit Inkomstenaandeel. 

Voordelen
 1. Wix heeft het recht om het Specialistenprogramma of enig voordeel dat is opgenomen in een Specialistenprogramma of Specialisten Pakket te allen tijde naar eigen goeddunken te annuleren, op te schorten of te wijzigen, zonder verdere verplichtingen ten opzichte van de Deelnemers.

 2. Bepaalde voordelen kunnen onderhevig zijn aan bepaalde restricties, beperkingen of remedies zoals bepaald door en naar eigen goeddunken van Wix. Wix kan het verzoek van een Deelnemer om een voordeel te ontvangen naar eigen goeddunken afwijzen.

 3. Wix heeft het recht om in laatste instantie te beslissen of een Wix Premium Site in aanmerking komt voor punten in het kader van het Specialistenprogramma.

Beëindigingsbeleid voor Specialistenprogramma's

Wix kan, naar eigen goeddunken, het lidmaatschap van een Deelnemer aan het Specialistenprogramma, met inbegrip van eventuele voordelen die aan een Deelnemer worden verstrekt in het kader van het Specialistenprogramma, te allen tijde, met of zonder kennisgeving, opschorten of beëindigen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze Deelnemer de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma, de Gebruiksvoorwaarden van Wix of de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot, Deelnemers die meerdere keren de site hebben opgezegd, Deelnemers waarvan vermoed wordt dat zij zich verdacht hebben gedragen en Deelnemers die in verband worden gebracht met accounts met chargebacks en die consequent zijn geweigerd door Site Eigenaren.

 

SCHENDING VAN EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX OF VAN DE WIX MARKTETPLACE OF ENIG DOCUMENT DAT HIERIN IS OPGENOMEN, KAN LEIDEN TOT DE ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, MET OF ZONDER KENNISGEVING. U GAAT ERMEE AKKOORD OM OP EIGEN RISICO EN KOSTEN DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA.

Vertrouwelijkheid 

Wix kan bepaalde informatie aan de Deelnemer bekendmaken ten gevolge van de deelname van de Deelnemer aan het Specialistenprogramma, welke informatie wij als vertrouwelijk beschouwen (hierna "Vertrouwelijke Informatie" genoemd). Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie: (a) die voordien bekend was bij de andere partij zonder vertrouwelijkheidsverplichting of zonder schending van de Voorwaarden; (b) die openbaar wordt gemaakt (anders dan door de Deelnemer), hetzij vóór of na ontvangst van dergelijke informatie door de Deelnemer; (c) die door de andere partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet of op bevel van een rechtbank of een soortgelijk rechtelijk of administratief orgaan.

 

De Deelnemer zal deze Vertrouwelijke Informatie te allen tijde strikt vertrouwelijk houden, en zal deze Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken uit hoofde van deze Voorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen vormen een aanvulling op en komen niet in de plaats van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Voorwaarden, welke hierin zijn opgenomen.

Verplichtingen van de deelnemers

1. Door deel te nemen aan het Specialistenprogramma verklaart en garandeert de Deelnemer aan Wix het volgende:

1.1. Bij het gebruik van de door Wix aangeboden diensten en de in het kader van het Specialistenprogramma geboden voordelen, zal de Deelnemer al zijn activiteiten (i) uitvoeren met volledige inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de TCPA, GDPR, CCPA en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming); en (ii) op zodanige wijze dat de Deelnemer bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken zal vermijden, en Wix of zijn platform of een van de door Wix aangeboden diensten of producten op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen.

1.2. De Deelnemer heeft en zal op eigen kosten alle wettelijke en reglementaire licenties en certificeringen, al dan niet van overheidswege, in stand houden die benodigd zijn voor de Deelnemer, zijn werknemers, agenten en distributeurs om gebruik te maken van de diensten van Wix en de voordelen die in het kader van het Specialistenprogramma worden geboden.

Geen waarborgen of garanties

Het Specialistenprogramma garandeert u geen winst, inkomsten, spaartegoeden, verkopen, zakelijke kansen of andere vormen van succes.

 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Specialistenprogramma en alle Deelnemers, personen, bedrijven of Site Eigenaren vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. U doet hierbij afstand van alle rechten of vorderingen die u nu of in de toekomst heeft in verband met geschillen tussen u en een Deelnemer, Site Eigenaar, medewerker of ander individu of bedrijf in verband met het Specialistenprogramma en eventuele gerelateerde voordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Inkomstenaandeel. U gaat hierbij akkoord en erkent dat Wix op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade, verlies of claims die voortvloeien uit of verband houden met het Specialistenprogramma. 

 

Wij bieden het Specialistenprogramma (en enig onderdeel, enige functie of enig voordeel in verband ermee) aan "zoals het is" (as is), "met alle fouten" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, arbeidsmatige inspanning, niet-inbreuk, of enige andere garantie - voor zover toegestaan door de wet. Wij verklaren of garanderen geenszins dat het Specialistenprogramma (of enig onderdeel, enige functie of enig voordeel ervan) ter beschikking komt in overeenstemming met uw verzoeken of instructies. U gaat er hierbij mee akkoord en erkent dat het Specialistenprogramma en alle gerelateerde voordelen of functies door Wix, naar eigen goeddunken, kunnen worden verstrekt op basis van beschikbare middelen, beperkingen, restricties en andere zakelijke of soortgelijke factoren.

 

Het Specialistenprogramma (en elk onderdeel of functie of voordeel daarvan) kan links bevatten naar websites en/of platforms van derden (gezamenlijk "Sites van Derden"). Deze Sites van Derden zijn uitsluitend eigendom van, staan onder controle van en/of worden onderhouden door derden waarover Wix geen controle uitoefent. Dienovereenkomstig wijst Wix uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor (i) de Sites van Derden op of binnen het Specialistenprogramma, of (ii) de producten of diensten die worden geleverd door, beschikbaar zijn via of worden geadverteerd op Sites van Derden die toegankelijk zijn via het Specialistenprogramma, of de content, het materiaal of de informatie ervan. De implementatie van Sites van Derden binnen het Specialistenprogramma houdt geen goedkeuring in van Wix met betrekking tot derden, content van derden of producten of diensten van derden.

 

WIX GEEFT GEEN GARANTIE OF WAARBORG MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN OF VOORDELEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DEELNAME AAN HET WIX SPECIALISTENPROGRAMMA, EN GEEN ENKELE VORM VAN INFORMATIE, RAPPORTAGE, ADVIES OF VOORDEEL DIE U VAN WIX OF VIA HET WIX SPECIALISTENPROGRAMMA HEEFT VERKREGEN, SCHEPT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD. GEEN ENKELE VORM VAN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DIE DOOR WIX OF ZIJN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER WORDT GEGEVEN SCHEPT ENIGE GARANTIE. VERDER GEEFT WIX GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD VIA EEN DERDE PARTIJ, OF DOOR EEN DERDE PARTIJ IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN WIX, EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VAN DERDEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO WORDEN UITGEVOERD.

Schadeloosstelling

In aanvulling op uw vrijwaringsverplichting onder de Voorwaarden van Wix en de Voorwaarden van Wix Marketplace, gaat u ermee akkoord Wix, zijn functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, dochterondernemingen en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) die voortvloeien uit (i) uw schending van een recht van een derde partij, inclusief enig auteursrecht, eigendomsrecht of recht op privacy, als gevolg van uw deelname aan het Specialistenprogramma; (ii) een overeenkomst met uw klanten in verband met de diensten van Wix; (iii) omissies of onnauwkeurigheden in uw advertenties en/of promotiemateriaal naar uw klanten toe in verband met de diensten van Wix; en (iv) een schending van deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verklaringen die u heeft afgelegd of de garanties die u heeft gegeven of het niet naleven van een wettelijke of reglementaire verplichting.  Deze paragraaf zal niet worden geïnterpreteerd als een beperking of uitsluiting maar is een aanvulling zijn op alle andere claims of rechtsmiddelen die Wix kan doen gelden middels eigen vermogen of de wet.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIX, ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS EN DOCHTERONDERNEMINGEN TEGENOVER DE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF INCIDENTELE SCHADE, AL DAN NIET VOORZIENBAAR, OP BASIS VAN VORDERINGEN VAN DE DEELNEMER OF ZIJN KLANTEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VORDERINGEN WEGENS VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, WINST, GEBRUIK VAN GELD OF GEBRUIK VAN OPLOSSINGEN, ONDERBREKING VAN HET GEBRUIK OF DE BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, STOPZETTING VAN ANDERE WERKZAAMHEDEN OF AANTASTING VAN ANDERE ACTIVA), DIE VOORTVLOEIEN UIT SCHENDING VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTBREUK, VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.