top of page

Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace

Laatste update: 1 maart 2021

Welkom bij Wix Marketplace: een plek waar Wix-gebruikers het werk van freelance webprofessionals en bureaus kunnen bekijken en diensten voor hun Wix-website ("Diensten") kunnen inhuren. DOOR HET BEZOEKEN EN/OF GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE (gezamenlijk, inclusief alle inhoud die beschikbaar is via de domeinnaam Wix.com/marketplace: de "Wix Marketplace"), die eigendom is van en wordt onderhouden en beheerd door Wix.com Ltd. ("Wix"), stemt u hierbij in met deze algemene voorwaarden (de " Voorwaarden van Wix Marketplace") EN MET de algemene Gebruiksvoorwaarden van Wix.com, die u kunt raadplegen op http://nl.wix.com/About/Terms -Voor gebruik EN MET de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma, die u kunt raadplegen op https://nl.wix.com/partner-program-terms-of-use (indien van toepassing), zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden (gezamenlijk te noemen de "Voorwaarden van Wix"), en geeft u te kennen de voorwaarden en bepalingen van het privacybeleid van Wix te hebben gelezen, die zijn gepubliceerd op http://nl.wix.com/about/privacy (het "Privacybeleid" ), welke beide van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Zowel de Gebruiksvoorwaarden van Wix als het Privacybeleid zijn door verwijzing in dit document opgenomen en gelden ook voor uw gebruik van Wix Marketplace. Voor de duidelijkheid: Wix Marketplace is onderdeel van de Website van Wix, en het platform dat Wix beschikbaar stelt via Wix Marketplace is onderdeel van de Diensten van Wix.

We adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace zorgvuldig door te lezen. Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, mag u geen gebruikmaken van Wix Marketplace. Begrippen met een hoofdletter die niet in dit document worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van Wix of in het Privacybeleid.

 

Deze Wix Marketplace Bebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en geschreven in het Engels, en zijn voor uw gemak in andere talen vertaald. In het geval van een conflict tussen een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Wix Marketplac Gebruiksvoorwaarden en de Engelse versie van deze Wix Marketplace Programmavoorwaarden, prevaleert de taal van de Engelse versie met betrekking tot een dergelijk conflict.

De algemene Gebruiksvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma en het Privacybeleid zijn ook van toepassing op de Wix Marketplace.

1. Algemene beschrijving

Wix Marketplace: (i) geeft in aanmerking komende webprofessionals, freelancers, bureaus en andere bedrijven (zowel eenmansbedrijven als vennootschappen) met een geldige Gebruikersaccount ("Wix-specialisten") de gelegenheid om hun capaciteiten op het gebied van het web te demonstreren door middel van een profiel over hun werk (het "Profiel") met informatie over Gebruikerswebsites waarvoor hun diensten zijn ingehuurd; (ii) geeft bezoekers de kans de Profielen van Wix-specialisten te bekijken en biedt Wix-gebruikers met een geldige Gebruikersaccount ("Wix-leden") de mogelijkheid om (handmatig of via de functie "Wix-specialist zoeken") Wix-specialisten te vinden die mogelijk in hun behoeften kunnen voorzien; en (iii) maakt de initiële communicatie tussen een Wix-lid en de gekozen Wix-specialist mogelijk, zodat zij rechtstreeks contact met elkaar kunnen opnemen en zelfstandig afspraken kunnen maken over de voorwaarden waaronder de Wix-specialist Diensten kan leveren aan het Wix-lid. (Wix-specialisten en Wix-leden worden gezamenlijk aangeduid met “Gebruikers" en afzonderlijk met “Gebruiker" of "u".)

1.1

Wix Marketplace is een ontmoetingsplek tussen Wix-gebruikers en freelance webprofessionals of bureaus. Wix-gebruikers kunnen zelfstandig met deze professionals of bureaus overleggen om iemand in te huren voor het werken aan een Wix-website.

Binnen Wix Marketplace kunnen Wix-leden Diensten aanvragen en verkrijgen voor zowel gratis websites op het Wix-platform als websites op basis van een Wix Premium Plan. De Diensten worden niet kosteloos geleverd en de Wix-specialisten en Wix-leden kunnen vrij met elkaar onderhandelen over de prijs en de betalingsvoorwaarden voor elke opdracht.

1.2

Wix biedt of levert zelf geen websitediensten op maat via Wix Marketplace en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Diensten die door Wix-specialisten via Wix Marketplace worden geleverd aan Wix-leden.

1.3

Wix Marketplace is een ontmoetingsplek tussen Wix-leden en in aanmerking komende Wix-specialisten, waar Wix-leden zelfstandig met Wix-specialisten kunnen communiceren met het doel een Wix-specialist in te huren om aan een Wix-website te werken. Ongeacht het bovenstaande is Wix Marketplace echter geen arbeidsbemiddelings- of uitzendbureau en behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in dit document houdt Wix Marketplace zich niet bezig met het doorverwijzen, vinden of uitbesteden van diensten en verschaft, verwijst, plaatst, biedt of zoekt Wix Marketplace geen opdrachten of werkzaamheden voor zijn Gebruikers.

1.4

Diensten van Wix Marketplace kunnen zowel voor gratis websites als voor Premium Wix-websites worden gebruikt.

Wix levert zelf geen websitediensten via Wix Marketplace en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten die door Wix-specialisten worden aangeboden via Wix Marketplace.

Wix Marketplace is geen arbeidsbemiddelings- of uitzendbureau.

2. Gebruik van Wix Marketplace

Wix-specialisten

2.1

Wix-specialisten kunnen het recht verkrijgen om Wix Marketplace te gebruiken door als Wix-specialist deel te nemen aan het Wix-specialistenprogramma, waarbij ze moeten voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma en de navolgende voorwaarden:

Het specialistenprogramma van Wix, zoals momenteel aangeboden door Wix op nl.wix.com/partners, is een programma dat is ontworpen om de Wix-specialisten te helpen bij het opschalen van hun bedrijf door toegang te bieden tot specifieke voordelen, waaronder een toegewijde accountmanager, trainingen, prioriteitsondersteuning en/of gebruik van de Wix Marketplace (indien van toepassing). Op het Specialistenprogramma Wix zijn de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma van Wix van toepassing, die te vinden zijn op https://nl.wix.com/partner-program-terms-of-use, en die door verwijzing in dit document zijn opgenomen (de "Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma"). Als Wix-specialist die gebruikmaakt van Wix Marketplace via het Wix-specialistenprogramma verklaart u dat u de Gebruiksvoorwaarden van het specialistenprogramma hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

2.1.1

Toegang tot Wix Marketplace is een voorrecht, waarvoor Wix-specialisten in aanmerking kunnen komen via het
Wix-specialistenprogramma.

Als deelnemers aan het Wix-specialistenprogramma kunnen Wix-specialisten volgens de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma in aanmerking komen voor toegang tot Wix Marketplace, alsmede tot andere gespecificeerde functies en voordelen, (1) door punten te verdienen die nodig zijn om bepaalde niveaus van het Specialistenprogramma te ontsluiten, en/of (2) door een abonnement te nemen op bepaalde Specialistenpakketten (deze begrippen worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma). Nadat toegang tot Wix Marketplace is verkregen, krijgt een Wix-specialist de gelegenheid om een Profiel te maken. Wix-leden kunnen dit Profiel bekijken nadat de Wix-specialist het Profiel heeft voltooid en op de knop "Update Profile" (Profiel bijwerken) heeft geklikt.

2.1.2

Wix-specialisten kunnen toegang tot Wix Marketplace krijgen door deel te nemen aan het
Wix-specialistenprogramma volgens de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma.

Wix behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in het Specialistenprogramma, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in de regels om in aanmerking te komen voor Specialistenprogramma-levels en Specialistenpakketten, en wijzigingen in de functies en voordelen van Specialistenprogramma-levels en Specialistenpakketten, zoals onder andere de toegankelijkheid en het gebruik van Wix Marketplace volgens de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma.

2.1.3

Wix heeft het recht om wijzigingen door te voeren in het Specialistenprogramma.

Ongeacht het voorafgaande geldt voor Wix-specialisten die zich vóór mei 2020 voor Wix Marketplace hebben aangemeld en hiertoe zijn toegelaten, dat zij, ook al hadden zij voor die tijd nog niet deelgenomen aan het Specialistenprogramma, Wix Marketplace kunnen blijven bezoeken en gebruiken volgens alle in dit document beschreven voorwaarden.

2.1.4

Wix kan geheel naar eigen inzicht en goeddunken beslissen of een Wix-specialist toegang heeft tot Wix Marketplace en hiervan gebruik kan maken of Diensten via Wix Marketplace kan aanbieden, en Wix garandeert niet dat een Wix-specialist in Wix Marketplace zal worden gepresenteerd, of dat dit gedurende een bepaalde minimumperiode zal gebeuren. Wix behoudt zich het recht voor om Wix-specialisten uit Wix Marketplace te verwijderen, het type en/of de scope van de Diensten te beperken die een Specialist via de Wix Marketplace kan aanbieden en/of om Wix-specialisten te verplichten bepaalde Gebruikersinhoud uit hun Profiel te verwijderen, geheel naar inzicht en goeddunken van Wix. Wix heeft geen enkele verplichting om beslissingen over deze onderwerpen te motiveren.

2.1.5

Wix kan geheel naar eigen goeddunken beslissen wie al dan niet als Wix-specialist wordt geaccepteerd en via Wix Marketplace wordt gepresenteerd.

Door gebruik te maken van Wix Marketplace bevestigt, erkent, aanvaardt en garandeert u het volgende:

  • Alle informatie die u aan Wix en/of Wix Marketplace verstrekt, is juist en correct. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor het bewerken en actualiseren van deze informatie in uw Profiel. U dient te zorgen dat alle Gebruikersinhoud in uw Profiel actueel is en geen incorrecte informatie of niet-werkende links bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor het uit uw Profiel verwijderen van alle Gebruikersinhoud die u niet langer bevoegd of gemachtigd bent te gebruiken. Alle informatie die u opgeeft, moet kloppen en up-to-date zijn.

  • U hebt alle rechten en bevoegdheden voor het presenteren en publiceren van de Gebruikersinhoud in uw Profiel en uw portfolio (inclusief, zonder enige beperking, links en externe websites). U mag geen Gebruikersinhoud inzenden, uploaden, posten, publiceren, weergeven of delen waarvan u niet het recht hebt om deze te kopiëren, te gebruiken, te linken of te delen ten behoeve van het gebruik dat u maakt van Wix Marketplace. U bent als enige aansprakelijk voor alle eventuele schadeclaims die voortkomen uit een eventuele inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en voor andere schades of verliezen die ontstaan doordat u Gebruikersinhoud uploadt, plaatst of publiceert in Wix Marketplace. U moet beschikken over alle benodigde rechten om uw portfolio te presenteren.

  • Alle websites die u hebt ingediend als onderdeel van uw Profiel, zijn geheel door uzelf gemaakt en ontworpen op het Wix-platform. U mag in uw Profiel geen websites en/of platforms anders dan die van Wix promoten en/of vermelden. De websites die u in uw Profiel presenteert, moeten een correcte weergave zijn van uw capaciteiten en van de diensten waarvoor u wordt ingehuurd.

2.1.6

Alle informatie die u opgeeft, moet kloppen en up-to-date zijn.

U moet beschikken over alle benodigde rechten om uw portfolio te presenteren.

U moet de websites in uw portfolio helemaal zelf hebben ontworpen.

U verleent Wix hierbij het recht om eeuwigdurend, wereldwijd en kosteloos gebruik te maken van alle versies van (delen van) uw portfolio en/of uw Profiel ten behoeve van (i) de marketing van Diensten aan Wix-leden zoals in dit document beschreven, (ii) alle eigen online en/of offline marketing- en promotionele activiteiten van Wix, en/of (iii) het publiceren van uw portfolio. Ten aanzien van het toegestane gebruik doet u tegenover Wix of derden die namens Wix handelen, afstand van alle vorderingen en aanspraken met betrekking tot vroegere, huidige of toekomstige wereldwijde morele rechten, kunstenaarsrechten of andere soortgelijke rechten die u mogelijk hebt op de Gebruikerswebsites in uw portfolio.

2.1.7

U geeft Wix het recht uw Portfolio te gebruiken voor het promoten van Wix Marketplace en/of uw eigen diensten.

U bevestigt en aanvaardt dat alle Persoonsgegevens en andere Informatie (volgens de definities in het Privacybeleid van Wix) die u aan Wix verstrekt, mogelijk openbaar en toegankelijk worden gemaakt voor Wix-leden en andere bezoekers van Wix-websites die uw Profiel in Wix Marketplace bekijken, en dat deze informatie kan worden gebruikt voor de functie "Wix-specialist zoeken".

2.1.8

Informatie die u aan ons doorgeeft, kan openbaar worden gemaakt.

U dient bij alle contacten met alle Wix-leden eerlijk en ethisch verantwoord te handelen. U moet uw klanten eerlijk en correct behandelen.

2.1.9

De volgorde waarin de Profielen van Wix-specialisten in Wix Marketplace worden gepresenteerd, wordt geheel naar eigen inzicht en goeddunken bepaald door Wix. De rangorde wordt bepaald door parameters die door Wix zijn gekozen. Parameters die mogelijk van invloed zijn op uw rangnummer, zijn onder andere het aantal Gebruikerswebsites dat u in uw Profiel presenteert en de aard van de feedback die wij ontvangen van Wix-leden die gebruik hebben gemaakt van uw Diensten.

2.1.10

U moet uw klanten eerlijk en correct behandelen.

De volgorde waarin de profielen in Wix Marketplace worden gepresenteerd, wordt bepaald door Wix.

Wix is geen arbeidsbemiddelingsbureau en treedt niet op als werkgever van welke Wix-specialist dan ook. Dientengevolge zijn alle Wix-specialisten geheel zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen op het gebied van belastingen, inhoudingen en verslaglegging. U erkent en stemt ermee in dat u, in het geval dat Wix aansprakelijk wordt bevonden voor een verplichting inzake belasting, inhouding of verslaglegging in verband met Diensten die door u worden geleverd of ontvangen, Wix terstond schadeloos zult stellen voor en zult vrijwaren van alle kosten, uitgaven en financiële verplichtingen in dit verband, met inbegrip van rentes en boetes. Wix-specialisten moeten zelf hun eigen belastingen betalen.

2.1.11

Wix-specialisten moeten zelf hun eigen belastingen betalen.

Alle informatie over Wix-leden die u via Wix Marketplace ontvangt wordt verstrekt op basis van de informatie die door de desbetreffende Wix-leden aan Wix is doorgegeven. Wix is niet verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van de informatie die door Wix-leden wordt verstrekt. Wix is niet verantwoordelijk voor informatie die afkomstig is van anderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het beheer van de informatie van Wix-leden in uw Specialisten-dashboard, ongeacht of dergelijke informatie door u of door Wix namens u wordt toegevoegd en/ of geüpload, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.1.12

Wix is niet verantwoordelijk voor informatie die afkomstig is van anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie in uw Specialisten-dashboard.

Wix heeft het recht om instructies en richtlijnen vast te stellen in verband met het gebruik van de Wix Marketplace, inclusief met betrekking tot alle talen die in de Profielen en Portfolio's worden gebruikt. Wix kan daarbij Wix-Specialisten instrueren om specifieke talen te gebruiken. Wix kan Wix Specialisten richtlijnen verstrekken voor hun gebruik van de Wix Marketplace, inclusief, maar niet beperkt tot, de Wix Marketplace Lead Matching Guidelines die te vinden zijn op https://nl.wix.com/marketplace/partner-guidelines en, naar Wix's eigen goeddunken, behoudt Wix zich het recht voor om een Wix Specialist op te schorten of te verwijderen wegens het niet naleven of volgen van dergelijke richtlijnen.  Wix kan u instrueren welke talen u in uw profiel moet gebruiken.

2.1.13

Wix kan u aanwijzingen geven voor het gebruik van Wix Marketplace en kan u zeggen welke talen u in uw profiel moet gebruiken. U moet de richtlijnen en aanwijzingen van Wix opvolgen.

Wix-specialisten zijn verplicht om starttarieven te publiceren en te presenteren voor alle Diensten die ze vermelden in hun Profiel.

2.1.14

Een Wix-specialist mag maar één Profiel presenteren in Wix Marketplace. U mag maar één profiel hebben in Wix Marketplace.

2.1.15

Wix behoudt het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook een Wix-specialist uit Wix Marketplace te verwijderen of beperkingen op te leggen aan de Diensten die een Specialist via de Wix Marketplace kan aanbieden.

2.1.16

Wix-specialisten moeten hun tarieven vermelden in hun profiel.

U mag maar één profiel hebben in Wix Marketplace.

Wix kan Wix-specialisten uit Wix Marketplace verwijderen zonder dit van tevoren te laten weten.

Wix-leden

2.2

Indien u als Wix-lid deelneemt aan Wix Marketplace, verklaart en erkent u het volgende:

  • Wix is van geen enkele Wix-specialist een werkgever en Wix heeft op geen enkele manier zeggenschap, toezicht of controle over het werk of de Diensten van Wix-specialisten. Wix geeft geen trainingen of hulpmiddelen aan Wix-specialisten en heeft geen controle over de kwaliteit, tijdigheid, wettigheid, betalingsprocedures, levering of niet-levering of welk ander aspect dan ook van de Diensten die door Wix-specialisten worden aangeboden.

  • Elke Wix-specialist verleent u diensten als een onafhankelijke freelancer en is geen medewerker, joint venture-partner, partner, vertegenwoordiger of franchisenemer van Wix met welk oogmerk dan ook.

  • Elke vermelding van een Wix-specialisten in Wix Marketplace is gebaseerd op de gegevens en het Profiel zoals door de desbetreffende Wix-specialist beschikbaar gesteld. Wix is niet verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van de informatie die door Wix-specialisten wordt verstrekt. Wix heeft geen enkele verplichting tot het onafhankelijk verifiëren van de door een Wix-specialist aan Wix verstrekte informatie of van diens ervaring of opleiding. Wix is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uitspraken of toezeggingen die door Wix-specialisten worden gedaan in Wix Marketplace.

2.2.1

Wix houdt geen toezicht op Wix-specialisten.

Wix-specialisten zijn webprofessionals die als zelfstandige hun diensten verlenen.

Wix is niet verantwoordelijk voor informatie die wordt verstrekt door Wix-specialisten.

Door de voor deelname aan Wix Marketplace vereiste informatie te verstrekken (waaronder bijvoorbeeld uw e-mailadres en telefoonnummer) en gebruik te maken van Wix Marketplace, verklaart en onderkent u dat Wix deze informatie mag doorgeven aan de door u gekozen of de via de zoekfunctie voor Wix-specialisten aan u toegewezen Wix-specialist(en), en dat zowel Wix als de Wix-specialist(en), voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, uw Persoonsgegevens en Niet-persoonlijke gegevens mogen gebruiken om de door u gevraagde Diensten te kunnen faciliteren en leveren. U onderkent dat Wix-Specialisten als enige verantwoordelijk zijn voor het beheer van informatie, inclusief de persoonlijke informatie van Wix-leden, die aan hen wordt overgedragen als onderdeel van hun deelname aan de Marketplace.

2.2.2

Wix mag uw persoonlijke informatie doorgeven aan de door u uitgekozen Wix-specialisten.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u Wix en de Wix-specialisten met wie u via Wix Marketplace contact opneemt, voorziet van correcte, actuele en volledige informatie in verband met uw aanvraag voor Diensten.

2.2.3

In geen enkel geval mag een verwijzing van Wix naar een Wix-specialist (bijvoorbeeld via de functie "Wix-specialist zoeken") worden uitgelegd als een goedkeuring of aanbeveling door Wix van de desbetreffende Wix-specialist of van Diensten die door deze Wix-specialist worden geleverd. Een link naar een website van een Wix-specialist impliceert ook niet dat wij de inhoud van de desbetreffende website onderschrijven of dat wij daarvoor enige vorm van verantwoordelijkheid aanvaarden. Zoals geldt bij de aanschaf van een product of dienst via welk medium en in welke omgeving dan ook, is het ook hier uw eigen verantwoordelijkheid om voorzichtig en met goed oordeelsvermogen te werk te gaan.

2.2.4

De informatie die u opgeeft, moet juist en correct zijn.

Wix beveelt geen enkele Wix-specialisten aan.

U stemt ermee in dat u van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van Wix ontvangt per e-mail of via een ander kanaal dat u ons ter beschikking hebt gesteld (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten), met inbegrip van berichten met Profielen van verschillende Wix-specialisten. Indien u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke berichten niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk moment aan ons laten weten.

2.2.5

U gaat ermee akkoord dat u promotiemateriaal van Wix ontvangt.

Afgezien van het beschikbaar stellen van een platform voor het doorgeven van het eerste verzoek van een Wix-lid aan een Wix-specialist, is Wix geen partij bij welke interactie dan ook tussen een Wix-lid en een Wix-specialist. Gebruikers van Wix Marketplace sluiten rechtstreeks met andere Gebruikers overeenkomsten voor de levering van Diensten. Elke relatie tussen een Wix-lid en een in Wix Marketplace vermelde Wix-specialist is gebaseerd op de bepalingen en voorwaarden die worden overeengekomen tussen het Wix-lid en de specifieke Wix-specialist met wie het Wix-lid besluit samen te werken. Alle betalingen voor de Diensten moeten rechtstreeks aan de Wix-specialist worden gedaan, zonder enige betrokkenheid of tussenkomst van Wix. Wix aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid op welke wijze dan ook voor de kwaliteit van de Diensten die door een Wix-specialist worden geleverd aan een Wix-lid.

2.3

Wix staat helemaal buiten alle transacties tussen Wix-gebruikers en Wix-specialisten.

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor al uw activiteiten tijdens het gebruikmaken van Wix Marketplace, inclusief uw gedrag op de website en alle inhoud die u via Wix Marketplace beschikbaar stelt of presenteert.

2.4

Wix staat helemaal buiten alle transacties tussen Wix-gebruikers en Wix-specialisten.

U mag geen enkele activiteit ontplooien die de werking van Wix Marketplace hindert, verstoort of onderbreekt.

2.5

Wix biedt zowel Wix-specialisten als Wix-leden de gelegenheid om feedback te geven over Wix Marketplace en de geleverde Diensten. Deze feedback wordt mogelijk gelezen door andere Gebruikers. Wix kan geheel naar eigen inzicht en goeddunken besluiten om feedback te verwijderen, waaronder feedback die beschouwd kan worden als lasterlijk, smadelijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, opruiend, beledigend, racistisch, aanstootgevend, misleidend of frauduleus, aanzettend tot crimineel of schadelijk gedrag of op een andere manier inbreuk makend op de rechten van Wix of van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, contractuele of fiduciaire rechten), of die anderszins een persoon, organisatie of merk in een slecht daglicht stelt of in diskrediet brengt, zonder hun voorafgaande expliciete goedkeuring. U kunt aan Wix feedback geven over uw contacten met andere gebruikers en Wix-specialisten via Wix Marketplace.

2.6

U kunt aan Wix feedback geven over uw contacten met andere gebruikers en Wix-specialisten via Wix Marketplace.

3. Persoonsgegevens

U ontvangt mogelijk Persoonsgegevens van andere Gebruikers, hetzij via Wix Marketplace of rechtstreeks van de desbetreffende Gebruikers. Bij een verzoek om dienstverlening krijgen de geselecteerde Wix-specialisten bijvoorbeeld de contactgegevens van de desbetreffende Wix-leden. De informatie die u via Wix Marketplace of rechtstreeks van een andere Gebruiker ontvangt, mag niet aan derden bekend worden gemaakt en mag alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor de informatie was verstrekt, in de context van de Diensten. Alle verzoeken die via Wix Marketplace door Wix-leden aan Wix-specialisten worden gezonden, moeten beperkt blijven tot een informatieverzoek over Diensten voor de Gebruikerswebsite van het desbetreffende Wix-lid en mogen geen andere voorstellen of niet-gerelateerde aanbiedingen of verzoeken bevatten.

Wix Specialist: om u in staat te stellen uw diensten op de marktplaats aan te bieden, kan Wix u toegang verlenen tot de contacten van Wix-gebruikers, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, op het Wix-platform, in overeenstemming met de Wix-voorwaarden en het privacybeleid en in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.  U erkent en gaat ermee akkoord dat u en Wix elk zullen optreden als een afzonderlijke, onafhankelijke controller van de persoonlijke gegevens van Wix-gebruikers die door Wix met u worden gedeeld als onderdeel van uw activiteit op de Wix Marketplace (indien aanwezig) wanneer deze worden verwerkt op het Wix-platform. Ieder van u en Wix zijn onafhankelijk verantwoordelijk voor de naleving van de respectieve verplichtingen van elke partij als controller met betrekking tot persoonlijke gegevens van Wix-gebruikers die op het Wix-platform worden verwerkt.  Verder onderkent u en gaat u ermee akkoord dat Wix niet is of zal worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke van enige verwerkingsactiviteit met betrekking tot Persoonsgegevens van Wix-gebruikers die door u buiten het Wix-platform om wordt uitgevoerd, hetzij via uw zakelijke e-mail, persoonlijke e-mail of anderszins. De termen "AVG", "Persoonlijke gegevens", "Verwerkingsverantwoordelijke" en "Verwerking" hebben de betekenis die eraan is toegekend in het Privacybeleid.

Als u Persoonlijke Informatie over anderen ontvangt, mag u deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. U mag deze informatie niet aan anderen bekend maken.

Specialisten U en Wix treden elk op als afzonderlijke, onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van alle Persoonlijke Informatie van gebruikers die aan u wordt verstrekt om u in staat te stellen uw diensten aan te bieden op de Wix Marketplace indien dergelijke Persoonlijke Informatie wordt verwerkt op het Wix-platform. Wix is niet en zal niet worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke van enige verwerkingsactiviteit van dergelijke Persoonlijke Informatie die u doet plaatsvinden buiten het Wix-platform

4. Geschillen met derden

Omdat wij niet betrokken zijn bij de onderlinge afspraken en interacties tussen gebruikers en omdat wij geen controle kunnen uitoefenen over het gedrag van Gebruikers, moeten Gebruikers alle kwesties, geschillen of problemen onderling oplossen. Elke commerciële interactie met en elke aanschaf van Diensten van een externe partij of een derde persoon anders dan Wix geschiedt geheel voor uw eigen risico. Als u een geschil met een Gebruiker hebt met betrekking tot diens ondersteuning, dienstverlening, prestaties, betalingen, handelwijzen en/of andere gedragswijzen, dient u dit op te lossen via de door deze Gebruiker beschikbaar gestelde kanalen. Wix bemiddelt niet in geschillen tussen Gebruikers.

Wix staat helemaal buiten eventuele geschillen tussen Wix-gebruikers en Wix-specialisten. Zulke geschillen moeten onderling tussen de Gebruikers en de Specialisten worden opgelost.

Wix staat helemaal buiten eventuele geschillen tussen Wix-gebruikers en Wix-specialisten. Zulke geschillen moeten onderling tussen de gebruikers en de specialisten worden opgelost.

5. Beperking van garantie en aansprakelijkheid

De onderstaande beperkingen van garantie en aansprakelijkheid gelden in aanvulling op de beperkingen van garantie en aansprakelijkheid in de Gebruiksvoorwaarden van Wix en de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma:

A. U AANVAARDT DAT HET GEBRUIK VAN WIX MARKETPLACE, HETZIJ ALS WIX-SPECIALIST OF ALS WIX-LID, GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN WIX EN DE BESTUURDERS, DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX (GEZAMENLIJK: “VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX") ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND EN AANVAARDEN ZIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT (A) DE DOOR WIX- SPECIALISTEN VIA WIX MARKETPLACE GELEVERDE DIENSTEN EN HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN DOOR EEN GEBRUIKER; (B) DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES WAARNAAR VANAF DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN; (C) DE PROFESSIONELE ACCREDITATIE OF REGISTRATIE VAN WIX- SPECIALISTEN; (D) DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN WIX MARKETPLACE; (E) DE TIJDIGHEID, CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, VEILIGHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN DE DIENSTEN OF VAN PRODUCTEN, KOOPWAAR, INHOUD, GEGEVENS OF MATERIALEN DIE VIA OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN WIX MARKETPLACE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD; EN (F) DE GESCHIKTHEID OF HET VERMOGEN VAN WIX- SPECIALISTEN OM OP WETTIGE WIJZE DIENSTEN TE VERLENEN.

WIX EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONLINE OF OFFLINE GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN WIX MARKETPLACE (MET INBEGRIP VAN WIX-LEDEN EN WIX- SPECIALISTEN).

B. IN AANVULLING OP DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE IS BESCHREVEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, KUNNEN WIX EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT COMMUNICATIE TUSSEN EEN WIX-LID EN EEN IN WIX MARKETPLACE VERMELDE WIX- SPECIALIST.

U VRIJWAART EN ONTSLAAT WIX EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX UITDRUKKELIJK VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE VORDERINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL MET EEN OF MEER ANDERE GEBRUIKERS VRIJWAART U WIX EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN WIX VAN ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE, VERWACHTE EN ONVERWACHTE, BEKENDGEMAAKTE EN NIET-BEKENDGEMAAKTE VORDERINGEN, EISEN OF SCHADEVERGOEDINGEN (BETREFFENDE WERKELIJKE, RECHTSTREEKSE OF GEVOLGSCHADE) VAN ELKE DENKBARE AARD, DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET DESBETREFFENDE GESCHIL. ZOALS GELDT BIJ DE AANSCHAF VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM EN IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENEN GEBRUIKERS OOK HIER VOORZICHTIG EN MET GOED OORDEELSVERMOGEN TE WERK TE GAAN. U GEBRUIKT WIX MARKETPLACE EN DE DIENSTEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE BOVENVERMELDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDEN VOOR ZOVER ALS WETTELIJK TOEGESTAAN IN DE DESBETREFFENDE JURISDICTIE. Gebruikers moeten goed opletten wanneer ze een dienst aanschaffen of leveren.

GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN WIX MARKETPLACE OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX MARKETPLACE IS (BEDOELD ALS) EEN ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

Wix geeft geen enkele garantie over de diensten in Wix Marketplace.

Wix is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers van Wix Marketplace.

Gebruikers moeten goed opletten wanneer ze een dienst aanschaffen of leveren.

6. Vrijwaring

In aanvulling op uw verplichte vrijwaring op grond van de Gebruiksvoorwaarden van Wix en de Gebruiksvoorwaarden van het Specialistenprogramma stemt u ermee in Wix en haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en onkosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) die voortvloeien uit: (1) door u gemaakte inbreuken op rechten van derden, inclusief auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten, voortkomend uit uw portfolio of Gebruikersinhoud of uw gebruik van de Diensten; (2) uw gebruik van Wix Marketplace en/of de Diensten, met inbegrip van transacties of interacties die voortvloeien uit dit gebruik; en/of (3) elk ander type vordering op basis van een bewering dat uw portfolio, uw Gebruikersinhoud en/of uw gebruik van informatie die door een andere Gebruiker aan u is verstrekt, schade heeft veroorzaakt bij een andere Gebruiker of een andere externe partij.

7. Contactgegevens van de Klantenservice

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantenserviceteam.

8. Wijzigingen

Wix kan te allen tijde en op welke wijze dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving, overgaan tot het wijzigen, opschorten of beëindigen van functies van Wix Marketplace en/of het aanpassen van bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace.

bottom of page