top of page

Gebruiksvoorwaarden van Wix.com

Laatste herziening: 10 februari 2020

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Wix.com! We zijn blij met u. Dank u voor het kiezen voor onze diensten.

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke juridische voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om zowel u als ons te beschermen en om onze diensten mogelijk en voor iedereen nuttig te maken. Wix biedt uiteenlopende diensten en functies; daarom is een deel van de hierna volgende bepalingen mogelijk niet van toepassing op de diensten waar u gebruik van maakt.

 

Wij hebben er alle begrip voor dat juridische voorwaarden soms moeilijk te lezen zijn en we hebben dan ook geprobeerd om het u wat gemakkelijker te maken. Als u suggesties hebt over hoe wij ze kunnen verbeteren, neem dan contact met ons op via support@wix.com.

1. Inleiding
1.1. Onze doelstellingen

Onze diensten stellen onze gebruikers in staat om heel eenvoudig een fraaie en functionele online aanwezigheid te creëren, om bedrijven, informatie en ideeën te beheren en te promoten op een plezierige manier – ook zonder kennis van technische zaken of van design. Zoals we hieronder beschrijven, bieden wij onze gebruikers een groot aantal tools en functies voor het maken, publiceren en gebruiken van oogverblindende websites, online platformen voor E-commerce, nieuwsbrieven, galerieën, mediaspelers, mobiele apps en andere online en mobiele applicaties, tools en diensten. De online en mobiele websites en platformen die door onze Gebruikers worden gemaakt, noemen we voortaan gezamenlijk “Gebruikersplatformen”.

#ZoEenvoudigIsHet

Wix.com levert online en mobile diensten en tools waarmee u zelf een online of mobiele aanwezigheid kunt maken, beheren en/of gebruiken.

1.2. Juridisch bindende overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden van Wix.com (“Gebruiksvoorwaarden”) en eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op sommige van onze diensten en functies zoals deze worden aangeboden op de website(s) van Wix.com (“Website van Wix”, en gezamenlijk de “Voorwaarden van Wix” genoemd), vormen samen de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor elke bezoeker of gebruiker (“Gebruiker” of “u”) van de Website van Wix, de mobiele applicatie van Wix (de “Wix-app”) en/of alle andere diensten, applicaties en functies die door ons in dit verband worden aangeboden, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle diensten die via de Website van Wix of de Wix-app worden aangeboden, worden gezamenlijk de “Diensten van Wix” of “Diensten” genoemd.

 

De Voorwaarden van Wix vormen een bindende en afdwingbare juridische overeenkomst tussen uzelf en Wix.com Ltd. en haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld (“Wix”, “ons” of “wij”) met betrekking tot het gebruik van alle Wix-diensten - lees ze dus aandachtig door.

U mag de Diensten van Wix en/of de Wix-app alleen bezoeken en/of gebruiken indien u volledig akkoord gaat met de Voorwaarden van Wix. Door het feit dat u Diensten van Wix gebruikt of u zich hiervoor aanmeldt, geeft u aan en bevestigt u dat u met kennis van zaken instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle andere Voorwaarden van Wix die van toepassing zijn op het gebruik door uzelf van de Diensten van Wix. Als u de Voorwaarden van Wix niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan dient u de Website van Wix meteen te verlaten en elk gebruik van onze Diensten te vermijden of stop te zetten. Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, dat te vinden is op http://www.wix.com/about/privacy (“Privacybeleid”).

#ZoEenvoudigIsHet

Door onze website te bezoeken of onze applicatie en/of onze diensten te gebruiken, sluit u een wettelijk bindende overeenkomst met ons, bestaande uit deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die gelden voor onze aanvullende diensten.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en erkent u dat u ons Privacybeleid heeft gelezen. U mag onze diensten alleen gebruiken indien u volledig instemt met al onze voorwaarden.

1.3.  Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde onderdelen en functies van de Diensten van Wix, moet u zich eerst aanmelden en een account maken bij Wix (“Gebruikersaccount”).

 

Indien iemand anders dan uzelf toegang krijgt tot uw Gebruikersaccount en/of de instellingen van uw Gebruikersplatform, dan kan die persoon dezelfde handelingen verrichten als uzelf (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de Diensten van Wix), wijzigingen aanbrengen aan uw Gebruikersplatform(en) en uw Gebruikersaccount, en alle betreffende juridische voorwaarden aanvaarden, garanties geven en toezeggingen doen en nog veel meer - en al deze activiteiten zullen worden geacht te hebben plaatsgevonden in uw naam en voor uw rekening.

 

Wij raden u daarom ten zeerste aan de inloggegevens van uw Gebruikersaccount geheim te houden en alleen toegang te geven aan mensen die u vertrouwt. U blijft immers als enige volledig aansprakelijk voor alles wat er gebeurt op uw Gebruikersaccount en/of uw Gebruikersplatformen (dus ook bijvoorbeeld voor eventuele toezeggingen, garanties en verbintenissen), ook als u daar geen uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven, en voor alle schade, kosten of verliezen die kunnen voortvloeien uit dergelijke activiteiten.

 

Bij het registreren van uw Gebruikersaccount en bij het gebruik van de Diensten van Wix moet u correcte en volledige informatie verstrekken, waarop u de enige en exclusieve rechthebbende bent. Wij raden u ten zeerste aan uw eigen contact- en factuurgegevens (of die van uw bedrijf) op te geven, inclusief een geldig e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens immers gebruiken om de werkelijke en juiste eigenaar van een Gebruikersaccount en/of van Gebruikersinhoud (zoals hierna gedefinieerd) te bepalen.

 

In geval van een geschil over de eigendom van een Gebruikersaccount, behouden wij ons het recht voor om naar eigen redelijk inzicht de eigendom van een Gebruikersaccount vast te stellen, al dan niet nadat wij een onafhankelijk onderzoek hebben uitgevoerd. Indien wij echter (naar eigen inzicht) van mening zijn dat wij dit niet kunnen bepalen, dan behouden wij ons het recht voor om dit niet vast te stellen en/of een Gebruikersaccount op te schorten totdat de partijen die de eigendom bestrijden tot overeenstemming zijn gekomen, zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds jegens u of derden. Mogelijk vragen wij documenten op (zoals officiële identiteitsbewijzen of bedrijfsvergunningen) om ons te helpen de eigendom vast te stellen. Wij kunnen ons onder meer baseren op de hieronder beschreven uitgangspunten.

 1. Wix gaat ervan uit dat de persoon of entiteit die toegang heeft tot het e-mailadres dat volgens de gegevens van Wix gekoppeld is aan een Gebruikersaccount waarmee een bepaald Gebruikersplatform of bepaalde Gebruikersinhoud is gemaakt en/of geüpload naar de desbetreffende Dienst van Wix, de eigenaar is van de Gebruikersaccount, het Gebruikersplatform en/of de Gebruikersinhoud.

 2. Indien er Betaalde diensten (zoals omschreven in Artikel 5) zijn aangekocht via een Gebruikersaccount, dan gaat Wix ervan uit dat de eigenaar van deze Gebruikersaccount en/of het desbetreffende Gebruikersplatform en/of de desbetreffende Gebruikersinhoud de persoon of entiteit is van wie de betaalgegevens werden gebruikt om deze Betaalde diensten aan te kopen (“Factuurgegevens”). Echter, indien een Gebruikersplatform gekoppeld is aan een externe domeinnaam (hetzij geïmporteerd of aangekocht als onderdeel van bepaalde Betaalde diensten, zoals hierna omschreven) en indien de gegevens van deze domeinregistratie openbaar zijn gemaakt via de WHOIS-databank die te raadplegen is via www.whois.net of beschikbaar zijn in de administratie van Wix, dan gaat Wix er ongeacht het voorafgaande vanuit dat de persoon of de entiteit die vermeld wordt als registrant van deze domeinnaam, de eigenaar is van het desbetreffende Gebruikersplatform. Indien zowel een persoon als een organisatie worden vermeld als domeinregistrant, dan gaat Wix ervan uit dat de organisatie de werkelijke eigenaar is van de domeinnaam en dus van het Gebruikersplatform dat aan deze domeinnaam gekoppeld is. Indien de Factuurgegevens een andere persoon als eigenaar van het Gebruikersplatform vermelden dan de domeinregistratie, dan gaat Wix ervan uit dat de persoon die vermeld staat als eigenaar van de domeinnaam die gekoppeld is aan de Wix-account, de eigenaar is van het Gebruikersplatform.

 3. Desalniettemin heeft Wix het recht om de eigendom van Gebruikersinhoud en/of een Gebruikersplatform naar eigen inzicht te bepalen. Wix kan de bovenstaande uitgangspunten dus negeren indien Wix geheel naar eigen inzicht van mening is dat een dergelijke conclusie gerechtvaardigd is, op basis van de feitelijke situatie zoals deze door Wix wordt vastgesteld.

#ZoEenvoudigIsHet

Om bepaalde diensten te kunnen gebruiken, moet u een gebruikersaccount maken.

U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren en geheim te houden en u mag alleen toegang tot uw account of tot de instellingen van uw website geven aan mensen die u vertrouwt.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden vanuit uw gebruikersaccount of website.

De accountgegevens die u ons verstrekt, moeten uw eigen gegevens zijn (of die van uw bedrijf) en ze moeten juist en volledig zijn.

Indien de eigendom van een gebruikersaccount wordt betwist, kunnen wij naar eigen inzicht de eigenaar van de gebruikersaccount vaststellen.

2. Uw verplichtingen
2.1. U verklaart en garandeert:
 1. u bent ten minste dertien (13) jaar oud, of zestien (16) jaar oud als u een persoon bent binnen de Europese Unie (EU), of meerderjarig bent in uw rechtsgebied en de wettelijke bevoegdheid bezit, het recht en de vrijheid om de Wix-voorwaarden aan te gaan en een bindende overeenkomst te sluiten, voor uzelf of namens de persoon of entiteit die zich door u aan de Wix-voorwaarden heeft verbonden;

 2. dat u geen ingezetene bent van (of de Diensten van Wix zult gebruiken in) een land waarin het gebruik van de Diensten van Wix door de Amerikaanse overheid verboden is, dat u niet voorkomt op de lijst met ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en dat er op u geen andere relevante sanctieregeling van toepassing is;

 3. dat het land van uw woonplaats en/of het land van vestiging van uw bedrijf het land is dat vermeld staat in de contactgegevens en/of het factuuradres dat u ons hebt meegedeeld;

 4. dat u er kennis van neemt dat Wix geen juridisch advies of aanbevelingen verstrekt wat betreft de regelgeving of de vereisten die voor u of uw Eindgebruikers van toepassing zijn, of wat betreft uw naleving hiervan.

  In het bijzonder voor wat betreft de Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u:              

 5. dat u bevestigt dat u over alle rechten beschikt met betrekking tot alle inhoud die door u wordt geplaatst of aangeboden, of die door Diensten van Wix voor u wordt geïmporteerd, gekopieerd of geplaatst op uw Gebruikersplatform (“Gebruikersinhoud”), met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, code, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, gebruikersnamen, informatie die u verstrekt om de naam van een subdomein te creëren, teksten, literaire werken en alle andere soorten materiaal (“Inhoud”), of dat u anderszins beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de eigendom, de licentie en de toestemming met betrekking tot de Gebruikersinhoud die nodig zijn om wettig toegang te krijgen tot deze Gebruikersinhoud of deze te importeren, te kopiëren, te gebruiken te publiceren, over te dragen of in licentie te geven door u en door ons of aan ons gelieerde bedrijven;

 6. dat u beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de aanspraken, de licentie en de toestemming om Diensten van Wix toegang te geven tot websites, webpagina’s en/of andere online diensten ten behoeve van het importeren, kopiëren, weergeven, uploaden, overdragen en/of op andere wijze gebruiken van uw Gebruikersinhoud;

 7. dat de Gebruikersinhoud juist, actueel, accuraat en nauwkeurig is (en zal blijven) en geen inbreuk maakt (of zal maken) op rechten van derden en dat het op geen enkele wijze onwettig voor u is om deze inhoud te uploaden, te importeren, te kopiëren, te bezitten, te plaatsen, te verzenden, weer te geven of op andere wijze te gebruiken in het land waar u of de bezoekers en gebruikers van uw Gebruikersplatform (“Eindgebruikers”) zich bevinden en dat het op geen enkele wijze onwettig is voor Wix en/of uw Eindgebruikers om deze inhoud op te vragen, te importeren, te kopiëren, te uploaden, te gebruiken of te bezitten in samenhang met de Diensten van Wix;

 8. dat u beschikt over alle nodige toestemmingen en machtigingen die op grond van alle toepasselijke wetgeving vereist zijn voor het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonsgegevens en/of afbeeldingen of portretten van natuurlijke personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van de Gebruikersinhoud en dat u zich zult houden aan alle wetgeving die hierop van toepassing is.

#ZoEenvoudigIsHet

Om onze diensten te kunnen gebruiken, moet u aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden voldoen.

Zo moet u wettelijk meerderjarig zijn, wonen op een locatie waar het toegestaan is onze diensten te gebruiken en onze diensten ook gebruiken op een dergelijke locatie.

Bovendien moet u alle rechten bezitten op alle inhoud die u uploadt of publiceert of die wij via onze diensten voor u openen, importeren en/of uploaden en moet u zorgen dat die inhoud wettig en betrouwbaar is en dat alles wat u ermee doet (of wat u ermee laat doen door Wix of uw eindgebruikers) wettelijk toegestaan is.

2.2. U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:
 1. ten volle te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten van Wix (en alle daarmee samenhangende interacties of transacties), met inbegrip van de specifieke wetten die van toepassing zijn op u of uw Eindgebruikers in een van uw geografische locaties;

 2. als enige verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor elk gebruik van de Diensten van Wix dat plaatsvindt vanaf uw Gebruikersaccount en/of Gebruikersplatform(en) en voor al uw Gebruikersinhoud (met inbegrip van eventuele gevolgen van het openen, importeren, uploaden, kopiëren, gebruiken of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud op of met betrekking tot de Diensten van Wix);

 3. regelmatig en zelfstandig over te gaan tot het opslaan en back-ups maken van uw Gebruikersinhoud en van de informatie die door u wordt verwerkt met betrekking tot uw Gebruikersplatform, met inbegrip van gegevens betreffende Eindgebruikers, Gebruikersproducten en alle toepassingen en/of Diensten van derden die u gebruikt;

 4. van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van Wix of haar partners te ontvangen per post, e-mail of een ander kanaal dat u ons ter beschikking hebt gesteld (met inbegrip van uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Indien u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wenst te ontvangen, laat ons dat dan op elk gewenst moment weten;

 5. Wix het eeuwigdurende, wereldwijde en gratis gebruik toe te staan van elke versie van uw Gebruikersplatform (of een deel daarvan) voor elke marketingactiviteit of promotionele activiteit van Wix, online en/of offline en Wix het recht toe te staan die te wijzigen voor zover redelijkerwijs nodig is voor dergelijke doeleinden. U ziet af van elke vordering tegen Wix en tegen iedereen die namens Wix handelt voor wat betreft vroegere, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars of andere soortgelijke rechten wereldwijd die u op uw Gebruikersplatform hebt voor een dergelijk beperkt toegestaan gebruik;

 6. te aanvaarden dat Wix naar eigen goeddunken handelt bij het bepalen van de middelen, wijzen en methoden betreffende het leveren van de Diensten van Wix, waaronder het hosten, doorgeven, publiceren en/of weergeven van een Gebruikersplatform en/of Inhoud (met inbegrip van de opname en de presentatie van advertenties of andere gerelateerde commerciële inhoud);

 7. te aanvaarden dat Wix het recht heeft de Diensten van Wix onder alternatieve prijsschema’s aan te bieden en verschillende voorwaarden te stellen aan het uploaden, opslaan, downloaden en gebruiken van de Diensten van Wix in elk prijsschema, zoals beperkingen aan het gebruik van netwerkverkeer en bandbreedte, omvang en/of lengte van Inhoud, kwaliteit en/of indeling van Inhoud, bronnen van Inhoud, downloadvolume of -tijd, aantal abonnees voor uw Inhoud enzovoort.

#ZoEenvoudigIsHet

U moet zich houden aan alle geldende wettelijke bepalingen.

U bent verantwoordelijk voor al uw eigen handelingen en voor de handelingen van iedereen die toegang heeft tot de instellingen van uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform.

U moet regelmatig een back-up van uw eigen inhoud maken.

U gaat ermee akkoord dat wij of onze partners u promotionele berichten en informatie sturen.

Als u dit niet wenst, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen voor het afmelden van promotionele berichten.

U geeft ons toestemming uw website te gebruiken voor onze promotionele activiteiten en om te bepalen hoe de diensten uitgevoerd zullen worden.

U gaat ermee akkoord dat Wix het recht heeft om prijsschema’s voor haar diensten op te leggen en aan te passen. Bovendien kan Wix beperkingen opleggen, afhankelijk van de specifieke manier waarop u gebruikmaakt van de diensten.

2.3. U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:
 1. zich te onthouden van het kopiëren, wijzigen, hergebruiken, maken van afgeleide werken, downloaden, aanpassen, reverse-engineeren, emuleren, migreren naar een andere dienst, vertalen, compileren, decompileren of ontleden van de Website van Wix, de Diensten van Wix (of delen daarvan), Inhoud aangeboden door Wix dan wel door Diensten van derden voor gebruik en weergave op Gebruikersplatformen (“Gelicentieerde inhoud”) en/of delen daarvan op elke mogelijke manier, of het publiekelijk weergeven, uitvoeren, doorsturen of distribueren van al het bovenstaande zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wix en/of zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden van Wix;

 2. zich ervan te onthouden welke Gebruikersinhoud dan ook in te dienen, te verzenden of weer te geven, of Gelicentieerde Inhoud te gebruiken, in een context die beschouwd kan worden als lasterlijk, smadelijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, opruiend, beledigend, racistisch, aanstootgevend, bedrieglijk of frauduleus, aanzettend tot crimineel of schadelijk gedrag of op een andere manier inbreuk makend op de rechten van Wix of van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, contractuele of fiduciaire rechten), of die anderszins een persoon, entiteit of merk in een slecht daglicht plaatst of in diskrediet brengt, zonder hun voorafgaande expliciete goedkeuring;

 3. zich te onthouden van onwettige handelingen om inloggegevens en/of wachtwoorden voor andere websites, externe partijen, softwareprogramma’s of diensten te verzamelen;

 4. zich te onthouden van phishingactiviteiten en het verzamelen, uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van creditcardgegevens of andere soorten financiële gegevens voor het innen van betalingen, tenzij en voor zover dit gebeurt in overeenstemming met geldende wetgeving, zoals de PCI DSS-standaard indien van toepassing;

 5. zich te onthouden van het uploaden, invoegen, verzamelen of op andere wijze binnen de Website van Wix of de Diensten van Wix (of onderdelen hiervan) beschikbaar stellen van (i) kwaadaardige, onwettige, beledigende of aanstootgevende Inhoud en/of (ii) beschermde medische informatie zoals onder de noemer van "Protected Health Information" is gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA");

 6. zich te onthouden van het publiceren en/of gebruiken van Diensten van Wix of van Gelicentieerde Inhoud op een website, medium, netwerk of systeem anders dan wat ter beschikking wordt gesteld door Wix, en/of van ‘framing’, ‘deeplinking’, ‘scraping’, spiegeling en/of het creëren van een browser of raamwerk betreffende een van de Diensten van Wix, Gelicentieerde inhoud en/of Gebruikersplatformen (of delen daarvan), tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door Wix;

 7. zich te onthouden van het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of ander automatische middelen, programma’s, scripts, algoritmen of methoden of soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om toegang te krijgen tot delen van de Diensten van Wix (of de gegevens en/of Inhoud hiervan) of om deze te verkrijgen, te kopiëren of te monitoren en van het op enigerlei wijze reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of de weergave van Diensten van Wix om toegang te krijgen of pogen te krijgen tot materialen, documenten, diensten of gegevens via welk middel dan ook dat niet bewust via de Diensten van Wix ter beschikking is gesteld;

 8. niet te handelen op een wijze die zou kunnen worden gezien als nadelig voor de reputatie en de goodwill van Wix, of die Wix schade kan berokkenen of in diskrediet kan brengen;

 9. niet over te gaan tot het aanschaffen van zoekwoorden op een zoekmachine of een ander pay-per-click platform (zoals Google AdWords), of van domeinnamen die gebruikmaken van de naam Wix of van Merken van Wix en/of varianten of verkeerd gespelde versies hiervan;

 10. zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en geen foutieve informatie te verstrekken over de Diensten van Wix en/of het Gebruikersplatform, hetzij direct of indirect, of op andere wijze te manipuleren zodat uw identiteit of de oorsprong van een bericht of inzending die u naar Wix en/of Eindgebruikers verstuurt, wordt verhuld;

 11. geen misleidende voorstelling te geven van uw band met een persoon of entiteit en niet valselijk te beweren of te suggereren dat Wix of een derde partij uzelf, uw Gebruikersplatform, uw bedrijf, uw Gebruikersproducten of een mededeling van uzelf onderschrijft;

 12. niet over te gaan tot het omgekeerd zoeken (‘reverse lookup’) of het traceren of proberen te traceren van een andere Gebruiker van de Diensten van Wix, het recht op privacy of andere rechten van Gebruikers van Wix niet in de weg te staan of te schenden, en persoonlijk identificeerbare gegevens over bezoekers of gebruikers van de Diensten van Wix en/of van het Gebruikersplatform niet te verzamelen of in te zamelen zonder hun uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming;

 13. niet over te gaan tot het uitschakelen, omzeilen of anderszins terzijde schuiven van maatregelen die bedoeld zijn om toegang tot de Diensten van Wix, de Gebruikersplatformen, accounts van andere Gebruikers of andere systemen of netwerken betreffende de Diensten van Wix te beperken of te verhinderen, door middel van hacking, het oogsten van wachtwoorden (‘password mining’) of andere onwettige of verboden methodes;

 14. niet over te gaan tot het opsporen, scannen of testen op kwetsbaarheden van de Diensten van Wix of van een netwerk dat is aangesloten op de Diensten van Wix;

 15. niet over te gaan tot het uploaden naar of gebruikmaken van de Diensten van Wix en/of een Gebruikersplatform met als doel het ontwerpen, ontwikkelen, verspreiden en/of anderszins versturen of uitvoeren van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, webbug, spyware, malware of andere computercode, bestanden of programma’s die (mogelijk) bedoeld zijn om de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te kapen, of van andere schadelijke of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve componenten of computercode;

 16. geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting met zich meebrengt van de infrastructuur van de Diensten van Wix of van systemen of netwerken van Wix die met de Diensten van Wix verbonden zijn, niet op een andere manier over te gaan tot het verstoren of belemmeren van de werking van Diensten van Wix of van de servers en netwerken waarop deze worden gehost of beschikbaar gesteld, en de vereisten, de procedures, het beleid of de regels betreffende dergelijke servers of netwerken in acht te nemen;

 17. de Diensten van Wix en/of Gebruikersplatformen niet te gebruiken in het kader van een vorm van spam, ongevraagde e-mail, fraude, oplichting, phishing, kettingbrieven, piramideconstructies of soortgelijke praktijken, en niet op een andere manier over te gaan tot onethische marketing of reclame;

 18. uzelf geen toegang te verschaffen tot Diensten van Wix, Gebruikersaccounts, Gelicentieerde inhoud en/of Gebruikersinhoud via methoden of technologieën (zoals ‘scraping’ en ‘crawling’) anders dan onze openbaar ondersteunde interfaces;

 19. het gebruik van of de toegang tot de Gelicentieerde inhoud en/of de Diensten van Wix niet te verkopen, in licentie te geven of te exploiteren voor commerciële doeleinden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden van Wix;

 20. niet over te gaan tot het verwijderen van copyrightmeldingen, watermerken, restricties en tekenen die de eigendomsrechten van onze licentiegevers aangeven, met inbegrip van het copyrightsymbool [©], Creative Commons-indicatoren [(cc)] of merken [® of ™], die te vinden zijn in of in samenhang met de Diensten van Wix en/of in Gelicentieerde Inhoud;

 21. de Voorwaarden van Wix en andere regelgeving en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten van Wix niet te schenden of pogen te schenden of op een andere manier niet na te leven; en

 22. de Diensten niet te bezoeken of te gebruiken ten behoeve van benchmarking of soortgelijke concurrentie-analyse of met het oogmerk concurrerende producten of diensten te ontwikkelen.

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat het niet-naleven van het bovenstaande of het geven van een onjuiste voorstelling van zaken door u op dit vlak ertoe kan leiden dat uw Gebruikersaccount en/of aan u ter beschikking gestelde Diensten onmiddellijk beëindigd kunnen worden – al dan niet met verdere kennisgeving aan u en zonder enige terugbetaling van reeds voor deze Diensten betaalde bedragen.

#ZoEenvoudigIsHet

Algemeen gezegd willen wij gewoon dat u zich netjes gedraagt en dat u niets doet wat ons of anderen schade kan toebrengen.

U mag onder andere onze materialen niet kopiëren, geen inhoud gebruiken op een manier die illegaal of schadelijk is, onze diensten of inhoud niet gebruiken op platformen of websites die niet door ons ter beschikking worden gesteld, geen verkeerde voorstelling van zaken geven of onze diensten misbruiken, of op een andere manier inbreuk maken op de rechten van anderen of op de wet.

Als u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij uw account annuleren en weigeren u nog langer diensten aan te bieden.

3. Inhoud en eigendom
3.1. Uw intellectuele eigendom

In relatie tot Wix bent u de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud en alle andere materialen die door u zijn gemaakt, met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, illustraties, composities, kunstwerken, code, interfaces, teksten en literaire werken. Wix maakt geen aanspraak op de eigendom van uw inhoud. U erkent en stemt ermee in dat wij, uitsluitend om de Dienst aan u te kunnen leveren, uw Gebruikersinhoud moeten openen en uploaden en/of kopiëren naar ons platform, met inbegrip van clouddiensten en ‘content delivery networks’ (CDN’s), aanpassingen betreffende de weergave moeten aanbrengen, kopieën ten behoeve van back-ups moeten maken en alle andere technische handelingen moeten uitvoeren om onze Diensten te kunnen leveren, geheel naar ons eigen inzicht.

#ZoEenvoudigIsHet

U bezit alle rechten op uw eigen inhoud. Om u onze Diensten te kunnen leveren, moeten wij uw inhoud kunnen verwerken, opslaan, kopiëren voor back-ups en uitwisselen tussen servers.

3.2. Intellectuele eigendom van Wix

Alle rechten, aanspraken en belangen betreffende de Diensten van Wix, met inbegrip van alle materialen die auteursrechtelijk beschermd kunnen worden of andere inhoud die onderworpen is of kan zijn aan intellectuele eigendomsrechten op grond van welke toepasselijke wetgeving dan ook (zoals kunstwerken, afbeeldingen, foto’s, websitesjablonen en -widgets, literaire werken, bron- en objectcode, computercode (inclusief HTML), toepassingen, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleide producten en versies, de look-and-feel van de Diensten van Wix, methoden, producten, algoritmen, gegevens, interactieve functies en objecten, advertentie- en acquisitietools en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo’s, domeinen, aangepaste URL’s, merken, dienstmerken, handelsnamen en andere identificatiemiddelen in eigendom), al dan niet geregistreerd en/of registreerbaar (gezamenlijk “Intellectueel eigendom”) en alle afleidingen daarvan, zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan Wix.

 

Op voorwaarde dat u de Voorwaarden van Wix volledig nakomt en alle verschuldigde Vergoedingen tijdig betaalt, verleent Wix u hierbij, na het aanmaken van uw Gebruikersaccount en voor zolang als Wix u de Diensten van Wix wil blijven leveren, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, volledig herroepbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Diensten van Wix en de Gelicentieerde inhoud, met het doel om uw Gebruikersplatform te maken en weer te geven aan Eindgebruikers en om uw Gebruikersproducten (zoals hierna gedefinieerd) daarop aan te bieden, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan krachtens de Voorwaarden van Wix en uitsluitend in het kader van de Diensten van Wix.

 

De Voorwaarden van Wix verschaffen geen rechten of belangen in de Intellectuele eigendom van Wix (of delen daarvan), met uitzondering van de beperkte licentie zoals uitdrukkelijk hierboven verleend. Niets in de Voorwaarden van Wix houdt een overdracht of afstandsverklaring in betreffende Intellectuele eigendomsrechten waarover Wix beschikt op grond van de wet.

Naast het bovenstaande geldt dat in het kader van de Diensten van Wix bepaalde lettertypen aan u beschikbaar worden gesteld, die door een externe leverancier aan Wix in licentie worden gegeven en waarop derhalve aanvullende licentiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing zijn. Deze aanvullende bepalingen kunt u hier inzien:  https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn eigenaar van alle rechten betreffende onze diensten, inhoud, gegevens, technologieën en functies.

U mag onze diensten en inhoud gebruiken, voor zover u zich houdt aan deze voorwaarden en alles volledig en op tijd betaalt.

Bepaalde lettertypen die u kunt gebruiken, worden in licentie gegeven door een externe leverancier. Lees ook de voorwaarden van deze leverancier.

3.3. Feedback en suggesties

Indien u ons suggesties, opmerkingen of andere feedback stuurt met betrekking tot (bestaande, voorgestelde of potentiële) Diensten van Wix waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of kunnen rusten (“Feedback”), dan wordt deze Feedback exclusief eigendom van Wix. Door het verstrekken van dergelijke Feedback aan Wix erkent en aanvaardt u dat deze door Wix mag worden gebruikt om: (i) de Diensten van Wix verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren, (ii) assistentie en technische ondersteuning te verlenen, (iii) contact met u op te nemen voor algemene of gepersonaliseerde berichten en/of verzoeken om een gesprek op basis van uw Feedback of andere informatie, (iv) bepaalde promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden en de resultaten hiervan te monitoren, (v) geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide informatie te genereren, die door Wix gebruikt kan worden om haar diensten te leveren en te verbeteren, (vi) de gegevensbeveiliging en de fraudepreventiemaatregelen van Wix te verbeteren, en (vii) te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften. Daarnaast (1) verklaart en garandeert u dat deze Feedback juist en volledig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden; (2) draagt u alle rechten, aanspraken en belangen die u met betrekking tot de Feedback hebt onherroepelijk over aan Wix; en (3) doet u uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle aanspraken met betrekking tot vorige, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars en andere soortgelijke rechten betreffende de Feedback, overal ter wereld.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn u dankbaar voor feedback en suggesties. Als u ons feedback of suggesties stuurt, zorg er dan voor dat deze correct en wettelijk toegestaan zijn.

4. Privacy

Bepaalde delen van de Diensten van Wix (met inbegrip van bepaalde hierin vervatte Diensten van derden, zoals hierna nader toegelicht in Artikel 9) vergen of omvatten het insturen, verzamelen en/of gebruiken van bepaalde persoonsgegevens. In het bijzonder kunnen Wix en dergelijke Diensten van derden, in het kader van het openen of gebruiken van de Diensten van Wix, bepaalde gegevens over Gebruikers en Eindgebruikers verzamelen, bekijken en gebruiken, met inbegrip van de activiteiten of de bezoeken van Gebruikers en Eindgebruikers via de Diensten van Wix en/of Gebruikersplatformen. Wij raden u aan regelmatig ons Privacybeleid en het overeenkomstige beleid van Diensten van derden na te lezen voor meer informatie over deze gegevensverzameling en dit gebruik.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij vinden uw privacy belangrijk en dat zou u ook moeten vinden. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

5. Vergoedingen voor diensten
5.1. Betaalde diensten

Het gebruik van bepaalde Diensten van Wix kan afhankelijk worden gemaakt van de betaling van vergoedingen die door Wix naar eigen goeddunken worden bepaald (respectievelijk “Betaalde diensten” en “Vergoedingen”). Wix zal u op de hoogte stellen van de Vergoedingen die gelden voor dergelijke Betaalde diensten. Indien u van deze Betaalde diensten wilt gebruikmaken of ze wilt ontvangen, dan moet u alle betreffende Vergoedingen vooraf betalen.

 

Wix behoudt zich het recht voor de Vergoedingen te allen tijde te wijzigen nadat er aan u een kennisgeving is verstuurd voor zover deze wijziging gevolgen kan hebben voor uw bestaande abonnementen. Indien u een korting hebt gekregen of gebruik hebt gemaakt van een andere aanbieding, dan heeft Wix het recht uw abonnement op de betreffende Diensten van Wix automatisch en zonder kennisgeving te verlengen, tegen de volledige prijs van de Vergoeding die van toepassing is.

 

Alle Vergoedingen worden weergegeven in Amerikaanse dollars, tenzij dit door Wix expliciet en schriftelijk anders wordt vermeld. Voor zover dit wettelijk is toegestaan (en tenzij dit anders schriftelijk door Wix wordt vermeld) is elke Vergoeding exclusief belastingen (waaronder belasting op toegevoegde waarde, omzetbelasting, belasting op goederen en diensten enzovoort) en heffingen of rechten die door belastingautoriteiten worden opgelegd (“Belastingen”) en bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle relevante Belastingen die betrekking hebben op uw gebruik van de Diensten van Wix of op elke betaling of aankoop die u doet. Indien Wix verplicht is Belastingen te innen of te betalen voor de Vergoedingen die door u verschuldigd zijn en ongeacht of dergelijke Belastingen reeds zijn toegevoegd aan of reeds van u zijn geïnd bij voorgaande transacties, dan kunnen dergelijke Belastingen worden toegevoegd aan de betaling van openstaande Vergoedingen en zullen zij worden opgenomen op de Factuur voor dergelijke transactie. Wij raden u aan na te gaan of u aanvullende vergoedingen verschuldigd bent aan derden in verband met de aankoop of het verlengen van Betaalde diensten (zoals internationale transactiekosten, valutaomwisselingskosten of vergoedingen aan banken of creditcardmaatschappijen). Wix is niet aansprakelijk voor dergelijke aanvullende vergoedingen of kosten.

 

Als onderdeel van het registreren of van het verstrekken van informatie in het kader van het ontvangen van Betaalde diensten, geeft u ook toestemming aan Wix om (rechtstreeks of via haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere derde partijen) betalingen en dienstverleningskosten te vragen en te innen (of anderszins in rekening te brengen, terug te betalen of te factureren) via onze betalingsprovider of uw eigen bankinstelling en om inlichtingen in te winnen die Wix of haar gelieerde ondernemingen nodig kunnen achten om de door u opgegeven betaalrekening of financiële informatie te valideren, met als doel snelle betaling te kunnen waarborgen, onder meer in het kader van het ontvangen van bijgewerkte betaalgegevens van de provider van uw betalingen, creditcard of bankrekening (bijvoorbeeld bijgewerkte gegevens over de vervaldatum of het kaartnummer, zoals die door uw creditcardmaatschappij aan ons kunnen worden verstrekt).

U moet uw creditcardgegevens opslaan bij Wix om te kunnen betalen voor uw Betaalde Diensten ("Stored Card"). U kunt uw opgeslagen kaart identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers op de pagina met accountinstellingen.

#ZoEenvoudigIsHet

Sommige van onze diensten kosten geld. Wij laten u van tevoren weten hoeveel.

Tenzij anders vermeld, worden onze prijzen weergegeven in Amerikaanse dollars, exclusief belastingen.

Indien nodig kunnen wij of onze gelieerde ondernemingen betalingen innen en relevante gegevens opvragen bij betalingsverstrekkers en banken.

5.2. Facturen

Wix en haar gelieerde ondernemingen schrijven een factuur of creditnota uit voor elke betaling van Vergoedingen of terugbetalingen aan of door Wix (“Factuur”). Elke factuur wordt als elektronisch document opgemaakt en gebaseerd op het land dat vermeld staat in uw factuuradres. Facturen worden u ter beschikking gesteld via uw Gebruikersaccount en/of per e-mail. Voor het uitreiken van de Factuur kan het zijn dat u Persoonsgegevens moet meedelen (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) om te voldoen aan lokale regelgeving. Merk op dat de Factuur die wordt weergegeven in uw Gebruikersaccount misschien niet volstaat volgens de regelgeving die op u van toepassing is, en in dat geval alleen als pro-formadocument mag worden gebruikt.

#ZoEenvoudigIsHet

Facturen voor onze betaalde diensten zijn te vinden in uw gebruikersaccount.

5.3. Automatisch verlengen van abonnementen

Om onderbrekingen of beëindiging van diensten te voorkomen, geldt voor bepaalde Betaalde diensten een standaardoptie voor automatische verlenging. Tenzij u de optie voor automatische verlenging uitschakelt, worden deze Betaalde diensten aan het eind van de desbetreffende abonnementsperiode automatisch verlengd voor een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke abonnementsperiode (exclusief eerdere verlengingen) en, tenzij anders aangegeven, voor dezelfde prijs (onder voorbehoud van wijzigingen van de toepasselijke belastingen en met uitsluiting van elke korting of andere promotieaanbieding voor de eerste periode) ("Verlenging van Betaalde Diensten"). Indien de oorspronkelijke abonnementsperiode voor een Dienst bijvoorbeeld een maand is, dan zal de verlenging (wanneer van toepassing) ook telkens voor een maand zijn. Indien van toepassing zal Wix proberen om binnen twee (2) weken vóór aanvang van de verlengingsperiode de verschuldigde Vergoedingen automatisch bij u in rekening te brengen via de opgeslagen kaartgegevens. Indien wij er niet in slagen de door u te betalen Vergoeding te innen, dan kunnen wij er geheel naar eigen inzicht toe overgaan (zonder dat wij daartoe verplicht zijn) te proberen het bedrag op een later tijdstip te innen, en/of uw Gebruikersaccount te schorsen of te annuleren, zonder verder bericht. Indien uw Verlengbare Betaalde dienst een abonnementsperiode van een of meerdere jaren heeft, streeft Wix ernaar u minimaal dertig (30) dagen vóór de verlengingsdatum te informeren over de verlenging van deze Betaalde dienst.

Door deze Overeenkomst aan te gaan en een Verlengbare Betaalde Dienst te kopen, erkent en gaat u ermee akkoord dat de Verlengbare Betaalde Dienst automatisch wordt verlengd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

U kunt op elk gewenst moment de optie voor automatische verlenging uitschakelen of uw Betaalde diensten opzeggen via uw Gebruikersaccount of via een bezoek aan het Helpcentrum van Wix.

Voor bepaalde domeinen gelden andere verlengingsregels, zoals beschreven in de Domeinregistratie-overeenkomst. Ongeacht andersluidende bepalingen bent en blijft u er als enige verantwoordelijk voor om na te gaan en ervoor te zorgen dat de Diensten van Wix die u gebruikt, worden verlengd (ongeacht de vraag of dergelijke Diensten van Wix al dan niet automatisch worden verlengd). U bent dus als enige verantwoordelijk voor elke beëindiging van Diensten van Wix die u eerder hebt aangeschaft, met inbegrip van stopzetting door annulering, door het niet innen van de periodiek verschuldigde Vergoedingen, of door het feit dat voor Diensten van Wix de automatische verlenging niet wordt toegepast. U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat u Wix niet aansprakelijk kunt stellen voor de beëindiging van Diensten van Wix of Diensten van derden, om welke reden dan ook.

#ZoEenvoudigIsHet

Om er zeker van te zijn dat u uw domein niet kwijtraakt en dat uw website niet offline gaat na afloop van uw abonnementsperiode, zullen wij onze diensten automatisch verlengen en opnieuw in rekening brengen voor dezelfde termijn als uw oorspronkelijke abonnementsperiode, tenzij u uw automatische verlenging uitschakelt.

Soms worden diensten bewust of per ongeluk niet automatisch verlengd. U moet er zelf voor zorgen dat uw abonnementen op tijd worden verlengd.

5.4. Geld-terug-garantie

Indien u niet tevreden bent met Diensten van Wix waarvoor een periodieke Vergoeding moet worden betaald en wanneer het uw eerste aankoop van dergelijke dienst betreft, dan kunt u om welke reden dan ook binnen veertien (14) dagen nadat u deze dienst voor het eerst besteld of geactiveerd hebt, deze Dienst van Wix annuleren (de “Restitutie” en de “Restitutietermijn”). De Restitutie geldt uitsluitend voor de eerste aankoop van Diensten van Wix die een upgrade inhoudt van een gratis website door aankoop van een premiumpakket (zoals aangeboden op de Website van Wix). De Restitutie geldt niet voor aanvullende aankopen, upgrades, wijzigingen of verlengingen van Diensten van Wix. Als u in een rechtsgebied woont waar een langere Restitutietermijn geldt, dan houden wij ons uiteraard aan de toepasselijke wetgeving. Als Wix binnen deze Restitutietermijn een dergelijke kennisgeving ontvangt, zal Wix het bedrag dat u voor de Diensten van Wix hebt betaald aan u terugbetalen in de valuta waarin u hebt betaald en de Diensten van Wix dienovereenkomstig annuleren. Merk op dat het Restitutiebedrag door wisselkoerswijzigingen en vergoedingen aan derden kan verschillen van het bedrag dat u werd aangerekend. Wix is niet verantwoordelijk voor verschillen die te maken hebben met wijzigingen in de wisselkoers of voor vergoedingen die u door een derde worden aangerekend. Na de Restitutietermijn worden de door u betaalde Vergoedingen niet terugbetaald of geannuleerd. Bovendien behouden wij ons het recht om, voor zover wettelijk toegelaten, van de Gebruiker van wie wij de kennisgeving ontvangen toch betaling te vragen van daadwerkelijk ontvangen Diensten van Wix, indien wij van mening zijn dat de kennisgeving van de annulering te kwader trouw is gegeven of op onrechtmatige wijze poogt de betaling te vermijden van diensten die daadwerkelijk zijn geleverd en gebruikt.

Let op: Bepaalde diensten die via de Diensten van Wix gekocht zijn, kunnen niet worden gerestitueerd. Dit geldt onder andere voor Diensten van derden zoals domeinen, zakelijke tools en toepassingen. De voorwaarden die van toepassing zijn op gekochte diensten of toepassingen zijn te vinden op de Website van Wix en/of als onderdeel van of tijdens het aankoopproces van dergelijke diensten of toepassingen. U dient zelf, voorafgaand aan de aankoop ervan, na te gaan of een dienst kan worden geannuleerd. Wix restitueert geen bedragen die betaald zijn voor niet-restitueerbare Betaalde diensten, toepassingen of Diensten van derden.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij bieden een geldteruggarantie van 14 dagen op uw eerste aankoop van een maandelijks of jaarlijks te betalen dienst. Deze garantieperiode is voor u mogelijk langer, afhankelijk van de geldende wetgeving.

Sommige diensten zijn echter niet terugbetaalbaar. Lees dus zorgvuldig de voorwaarden voor elke dienst.

5.5. Terugboekingen

Indien er op welk moment ook sprake is van een weigering, terugboeking of andere afwijzing van een verschuldigde Vergoeding betreffende uw Wix-account (“Terugboeking”) zal dit worden beschouwd als de niet-nakoming van uw betalingsverplichtingen krachtens deze Voorwaarden en kan uw gebruik van de Diensten van Wix automatisch worden beëindigd of stopgezet.

Indien een Terugboeking wordt uitgevoerd, kan uw Gebruikersaccount worden geblokkeerd zonder mogelijkheid tot nieuwe aankoop of hergebruik en kunnen alle gegevens in een dergelijke Gebruikersaccount, met inbegrip van alle domeinen, toepassingen en Diensten van derden, worden geannuleerd met Capaciteitsverlies als gevolg (zoals omschreven in Artikel 6.3 hieronder).

Uw gebruik van de Diensten van Wix zal niet worden hervat totdat u zich opnieuw aanmeldt voor deze Diensten van Wix en eventuele Vergoedingen volledig hebt betaald, met inbegrip van eventuele vergoedingen en kosten die Wix en/of Diensten van derden hebben betaald voor elke ontvangen Terugboeking (met inbegrip van Vergoedingen voor Diensten van Wix die zijn geleverd voorafgaand aan de Terugboeking, vergoedingen voor behandeling en verwerking en kosten gemaakt door de betalingsverwerker).

Als u vragen of opmerkingen hebt betreffende een betaling aan Wix, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met onze Klantenservice voordat u een verzoek tot Terugboeking of restitutie van betaling indient, om te voorkomen dat de Diensten van Wix worden geannuleerd en dat uw Gebruikersaccount wordt geblokkeerd en om ongegronde of onjuiste Terugboekingen te vermijden die ertoe kunnen leiden dat u aansprakelijk bent voor het betalen van de betreffende Vergoedingen en tot het opnieuw betalen van alle Vergoedingen voor de Diensten van Wix die u hebt gekocht (en hebt teruggeboekt).

Wij behouden ons het recht voor om een ontvangen Terugboeking te betwisten, onder meer door de desbetreffende creditcardmaatschappij of financiële instelling alle informatie en documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat de Gebruiker die verantwoordelijk is voor een dergelijke Terugboeking wel degelijk toestemming heeft verleend voor de transactie en gebruik heeft gemaakt van de daarna verleende diensten.

#ZoEenvoudigIsHet

Terugboekingen kunnen ertoe leiden dat wij uw account annuleren. Wij raden u daarom aan om geen terugboekingen te veroorzaken.

Neem contact op met onze Klantenservice voordat u een terugboeking overweegt. U bent verantwoordelijk voor alle daaruit voorvloeiende onjuiste vergoedingen, verliezen en kosten.

6. Annulering
6.1. Annulering door de Gebruiker

U kunt op elk moment het gebruik van de Diensten van Wix stopzetten en verzoeken om uw Gebruikersaccount en/of Dienst van Wix te annuleren, volgens de instructies die worden vermeld bij de Diensten van Wix. De datum en het tijdstip waarop een dergelijke annulering van kracht wordt, zijn de datum en het tijdstip waarop u de annuleringsprocedure betreffende de Diensten van Wix hebt afgerond; Betaalde diensten worden geannuleerd na afloop van de abonnementsperiode voor de geannuleerde Betaalde dienst.

In ieder geval worden abonnementen op Verlengbare Betaalde diensten pas stopgezet na het verstrijken van de desbetreffende periode waarvoor u al betaald hebt. Houd er rekening mee dat het annuleringsproces een paar dagen in beslag kan nemen en dat de aanvraag voor annulering ten minste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de dan geldende periode moet worden ingediend om automatische verlenging en de daaraan verbonden kosten te vermijden.

Ga naar het Helpcentrum van Wix voor meer informatie over het annuleren van uw Betaalde diensten.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt uw account of een dienst op elk gewenst moment opzeggen. Vanaf het moment dat uw opzeggingsverzoek verwerkt is, worden geen abonnementsverlengingen meer in rekening gebracht.

6.2. Annulering door Wix

Indien u een of meer Voorwaarden van Wix niet naleeft en/of een verschuldigde Vergoeding niet betaalt, dan kan Wix uw Gebruikersaccount en Gebruikersplatform(en) of bepaalde functies ervan, evenals het verstrekken van gerelateerde Diensten van Wix (bijvoorbeeld Betaalde diensten) of Diensten van derden opschorten (tot het volledige bedrag is betaald) of annuleren.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien u deze voorwaarden niet nakomt of verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, kunnen wij uw account opschorten of annuleren.

6.3. Verlies van gegevens, inhoud en capaciteit

Indien uw Gebruikersaccount, Diensten van Wix of Diensten van derden betreffende uw Gebruikersaccount worden geannuleerd (hetzij op uw verzoek of door Wix), kan dit de oorzaak zijn van of leiden tot het verlies van bepaalde inhoud, functies of capaciteit van uw Gebruikersaccount, met inbegrip van eventuele Gebruikersinhoud, gegevens van Eindgebruikers of andere daarin vervatte gebruiksgegevens, zoals de reservering of registratie van een domeinnaam die bij dergelijke Diensten was inbegrepen (“Capaciteitsverlies”). Wix is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijk Capaciteitsverlies of voor het maken van een back-up van uw Gebruikersaccount, Gebruikersinhoud of gegevens van Eindgebruikers. Houd er ook rekening mee dat extra Vergoedingen kunnen worden gevraagd voor het opnieuw activeren van een Gebruikersaccount en/of Diensten van Wix na annulering, en dat deze Vergoedingen door Wix geheel naar eigen inzicht worden bepaald.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien uw account of een of meer van uw diensten worden geannuleerd, kan dit leiden tot een verlies van inhoud en gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens en materialen.

7. E-commerce
7.1. Algemeen

De Wix-diensten omvatten ook bepaalde functies die u in staat stellen om goederen, inhoud, media, tickets voor evenementen en diensten te verkopen via uw gebruikersplatform ("Gebruikersproducten", en collectief – "E-Commerce").

U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikersproducten en E-Commerce gerelateerde activiteiten, en alle promoties en gerelateerde content die in uw Gebruikersplatform zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, en de naleving van alle wetten die daarop van toepassing zijn. Wij bieden u slechts het platform aan om uw online E-Commerce activiteiten te beheren. Wij zijn niet betrokken bij uw relatie en/of enige transactie met een daadwerkelijke of potentiële koper van uw Gebruikersproducten.

Wanneer iemand uw Gebruikersproducten koopt, worden de betalingen voor dergelijke transacties verwerkt via Wix-betalingen of via een externe betalingsdienstaanbieder ("Payment Provider(s)").

#ZoEenvoudigIsHet

U mag onze diensten gebruiken om uw producten, inhoud en diensten online te verkopen.

Wix kan u automatisch verbinden met Wix-betalingen om u in staat te stellen betalingen van uw klanten te accepteren.

U bent verantwoordelijk voor al uw verkoopactiviteiten, met inbegrip van uw rechtsverhoudingen met klanten en betalingsverwerkers

7.2. Betalingsdienstaanbieders

Afhankelijk van uw locatie, kan Wix bij aankoop van bepaalde Premium Plans (zoals aangeboden op de Wix-website) automatisch een Wix-betalingsaccount op uw naam aansluiten om u in staat te stellen betalingen van uw klanten te accepteren. Elke uitbetaling van een dergelijke account is afhankelijk van de voltooiing van het registratieproces voor Wix-betalingen. Een dergelijke Wix-account wordt beheerst door de Wix Gebruiksvoorwaarden voor betalingen, die hierbij zijn opgenomen door middel van verwijzing. Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat u uw site publiceert en betalingen accepteert. Elke account die verbonden is met andere Betalingsproviders wordt beheerst door de servicevoorwaarden van deze Betalingsprovider. Wij zijn geen partij bij, noch zijn wij op enigerlei wijze verantwoordelijk voor uw relatie met een dergelijke Betalingsprovider, of voor de handelingen van een van deze Betalingsproviders. U erkent en gaat ermee akkoord dat Wix Payments (indien beschikbaar in uw land) uw standaard Betalingsprovider zal zijn. Als u Wix Payments of een andere Betalingsprovider niet actief wenst te houden, is het uw verantwoordelijkheid om deze te deactiveren.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij kunnen u servicekosten in rekening brengen voor tickets voor evenementen die via uw site worden verkocht.

7.3. Evenementen

Afhankelijk van uw plan, kan Wix u servicekosten in rekening brengen voor tickets voor evenementen die via uw site worden verkocht. Je gaat hierbij akkoord met het betalen van dergelijke kosten, zoals vereist door Wix, en machtigt Wix om haar betalingsverwerkende partners of uw Betalingsprovider, voor zover van toepassing, opdracht te geven om dergelijke kosten in mindering te brengen op uw relevante transacties, of om dergelijke kosten op een andere manier te innen.

7.4. Erkenning van E-commerce en Garanties

Door gebruik te maken van een van onze E-Commerce functies, erkent, garandeert en gaat u ermee akkoord dat:

u uitsluitend en volledig verantwoordelijk bent voor alle Belastingen en vergoedingen van welke aard dan ook die verband houden met uw E-Commerce activiteiten, met inbegrip van Belastingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van de Gebruikersproducten, en om de juiste bedragen te innen, te rapporteren en over te maken aan de juiste autoriteiten en/of uw Eindgebruikers hiervan op de hoogte te stellen en hen te voorzien van een naar behoren uitgereikte factuur zoals vereist door de wet;

Eventuele belastingen die worden aangegeven door de E-Commerce functies die door Wix aan u worden verstrekt, worden uitsluitend ter illustratie verstrekt en kunnen op geen enkele wijze worden ingeroepen;

u verantwoordelijk bent voor en alle kosten draagt van de aanschaf en levering van uw Gebruikersproducten, en voor het leveren van deze producten op een veilige en professionele manier, in overeenstemming met de industriestandaarden;

u uitsluitend verantwoordelijk bent voor alle verklaringen en beloftes die u doet en voor alle hulp, garantie en ondersteuning met betrekking tot de Gebruikersproducten, en u echte contactinformatie op uw Gebruikersplatform zult verstrekken voor eventuele vragen, klachten of claims; en

u geen Gebruikersproducten mag aanbieden of verkopen, of informatie, inhoud of materiaal met betrekking tot Gebruikersproducten verstrekken die als gevaarlijk, nagemaakt, gestolen, frauduleus, beledigend of oneigenlijk kunnen worden beschouwd; die verboden zijn voor verkoop, distributie of gebruik; of die anderszins niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief met betrekking tot consumentenrechten, intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten, productveiligheid, handelsvoorschriften en sancties, ondersteuning, onderhoud en export; en -

Wix te allen tijde en naar eigen goeddunken uw Gebruikersplatform en/of Gebruikersproducten - al dan niet geïncorporeerd, gepubliceerd met of deel uitmakend van uw Gebruikersplatform - kan opschorten, uitschakelen of verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of enige Eindgebruikers, met inbegrip van eventuele daaruit voortvloeiende Capaciteitsverliezen.

7.5. Apple Pay

Afhankelijk van territoriale beperkingen, kunt u betalingen met Apple Pay accepteren. Door Apple Pay te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met het Apple Pay Platform Web Merchant Algemene voorwaarden, deze kunnen van tijd tot tijd door Apple worden gewijzigd. We mogen namens u uw Apple Pay-account activeren, anders moet u via uw gebruikersaccountdashboard uw Apple Pay-account activeren. Als u niet uw Apple Pay-account actief wilt houden, is het uw verantwoordelijkheid om deze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid: Apple Pay is een service van derden, zoals gedefinieerd in sectie 9 onderstaand.

8. Videodiensten

In het kader van de Diensten van Wix kan Wix videodiensten aanbieden (zoals Wix Video of Wix Pro Gallery) voor het beheer van video’s op Gebruikersplatformen (“Videodiensten”).

Voor het gebruik van de Videodiensten voor uw Gebruikersplatform kan het vereist zijn dat u over een licentie beschikt voor het gebruik van bepaalde patenten van MPEG–LA (de “Licentie”). U bent er zelf als enige verantwoordelijk voor om na te gaan of voor uw activiteit een Licentie vereist is en om die te verkrijgen. Informatie over de Licentie kan van MPEG LA L.L.C. worden verkregen via http://www.mpegla.com.

aansprakelijkheid, dient u Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten ten volle te vergoeden voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle schadevergoedingen, kosten, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, schulden en uitgaven (met inbegrip van uitgaven voor rechtsbijstand) voortkomende uit of verband houdende met inbreuken op en/of misbruiken van de patenten van het MPEG-LA-consortium.

Indien u een dienstenpakket nodig hebt dat meer omvat dan de pakketten die gewoonlijk door ons worden aangeboden, neem dan contact op met onze Klantenservice via: contactvideo@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

Bij bepaalde vormen van gebruik van de videodiensten van Wix moet u mogelijk een licentie hebben voor het gebruik van bepaalde patenten. U dient zelf na te gaan of u dergelijke licenties nodig hebt.

Voor bepaalde online handelingen met betrekking tot video’s hebt u misschien een licentie nodig. U bent verplicht om na te gaan of u een dergelijke licentie nodig hebt en om die indien nodig te verkrijgen.

9. Diensten van derden

De Diensten van Wix bieden u de mogelijkheid om bepaalde diensten, producten en tools van derden te gebruiken en aan te kopen voor het uitbreiden van uw Gebruikersplatform en het verbeteren van uw algemene gebruikerservaring, zoals domeinregistrars van wie u een domeinnaam voor uw Gebruikersplatform kunt kopen, applicaties en widgets van derden die via de Website van Wix (met inbegrip van de Wix-appmarkt) worden aangeboden, Gelicentieerde inhoud van derden, mediadistributiediensten, E-commerce betalingsproviders, leveranciers van tastbare producten, ontwerpers die u kunnen helpen bij uw Gebruikersplatform enzovoort (samen “Diensten van derden” genoemd).

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop dergelijke Diensten van derden aan u worden aangeboden (gebundeld of geïntegreerd met bepaalde Diensten van Wix, apart aangeboden door Wix of door personen die door Wix zijn gecertificeerd of geautoriseerd, of op een andere manier aangeboden via de Diensten van Wix), Wix uitsluitend als tussenpersoon tussen u en dergelijke Diensten van derden optreedt en dergelijke Diensten van derden op geen enkele manier onderschrijft en er op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor kan worden gesteld. Wix is geen partij bij interacties of transacties tussen uzelf en Diensten van derden en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren ervan.

U gaat ermee akkoord dat u voor dergelijke diensten mogelijk extra vergoedingen verschuldigd bent aan Wix en/of aan de leveranciers van Diensten van derden.

Het risico en de verantwoordelijkheid betreffende al dergelijke Diensten van derden zijn uitsluitend voor uw eigen rekening en kunnen onderworpen zijn aan wettelijke en financiële bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke Diensten van derden en die u moet raadplegen voordat u gebruikmaakt van deze diensten.

ls u diensten, software of goederen van derden gebruikt terwijl u onze Services gebruikt, verklaart u dat u handelt in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden. Als u bijvoorbeeld YouTube gebruikt terwijl u de Services gebruikt, moet u voldoen aan de toepasselijke YouTube https://www.youtube.com/t/terms en het privacybeleid https://www.google.com/intl/en/beleid/privacy/ zoals in de effectieve versie vanaf de datum van gebruik van dergelijke services.

Als u diensten, software of goederen van derden gebruikt terwijl u onze Services gebruikt, verklaart u dat u handelt in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden. Als u bijvoorbeeld YouTube gebruikt terwijl u de Services gebruikt, moet u voldoen aan de toepasselijke YouTube https://www.youtube.com/t/terms en het privacybeleid https://www.google.com/intl/en/beleid/privacy/ zoals in de effectieve versie vanaf de datum van gebruik van dergelijke services.

Hoewel wij dit willen vermijden, kan Wix op elk gewenst moment en geheel naar eigen goeddunken Diensten van derden opschorten, de toegang ertoe blokkeren of deze verwijderen van uw Gebruikersaccount, Gebruikersplatform(en) en/of de Diensten van Wix, ongeacht de vraag of deze op dat moment geïntegreerd zijn in of deel uitmaken van uw Gebruikersaccount en/of Gebruikersplatform(en) en zonder hiervoor aansprakelijk te zijn tegenover u of een Eindgebruiker.

#ZoEenvoudigIsHet

Onze diensten bieden u de mogelijkheid om diensten en tools aan te schaffen bij externe partijen waarmee Wix verder geen band heeft.

Omdat wij uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen uzelf en deze externe partijen, bent u geheel zelf verantwoordelijk voor de verbintenissen die u met hen aangaat.

Wij kunnen dergelijke diensten op elk gewenst moment verwijderen. Dit kan gevolgen hebben voor uw website, uw gebruikersaccount of uw algemene gebruikerservaring.

10. Wix Logo Maker

Als onderdeel van de Diensten van Wix bieden we u de mogelijkheid uw merk te versterken door een eigen, op maat gemaakt bedrijfslogo (het “Wix-logo”) te maken met onze Wix Logo Builder. De aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn op https://www.wix.com/about/logo-terms-of-use, gelden voor het gebruik van Wix Logo Builder door u en zijn een aanvulling op (en geen vervanging van) de Voorwaarden van Wix, tenzij en voor zover nadrukkelijk anders wordt vermeld.

#ZoEenvoudigIsHet

Lees ook de voorwaarden voor Wix Logo Builder, die een aanvulling zijn op onze algemene gebruiksvoorwaarden.

11. Wangedrag en copyright
11.1. Wangedrag en misbruik

Bij het gebruik van de Diensten van Wix kunt u te maken krijgen met Gebruikersplatformen, Gebruikersinhoud of Diensten van derden, afkomstig van verschillende bronnen, die incorrect, aanstootgevend, verwerpelijk of illegaal kunnen zijn. U doet hierbij afstand van alle rechten of rechtsmiddelen op basis van wet of billijkheid die u in dit verband jegens Wix hebt of zou kunnen hebben.

 

Indien u van mening bent dat een Gebruiker of een Dienst van derden ongepast is opgetreden of op een andere manier een van de Diensten van Wix heeft misbruikt, dan vragen wij u deze Gebruiker en/of Dienst van derden onmiddellijk aan ons te rapporteren via dit formulier. U gaat ermee akkoord dat uw melding op geen enkele wijze Wix verantwoordelijk of aansprakelijk maakt en dat Wix een dergelijke melding geheel naar eigen goeddunken kan overwegen en erop kan reageren, kan besluiten geen actie te ondernemen en aanvullende informatie of documenten kan opvragen.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien u te maken krijgt met of getuige bent van wangedrag of misbruik door iemand die onze diensten gebruikt, laat ons dat dan weten.

11.2. Copyright

Wix handelt in overeenstemming met haar invulling van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of anderszins gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen via dit formulier of anders de volgende informatie schriftelijk doorsturen aan de door ons aangewezen Copyright Agent: (1) de contactgegevens van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop de vermeende schending betrekking heeft; (3) een beschrijving van het materiaal waarvan u vindt dat het inbreuk maakt of wordt gebruikt om inbreuk te maken en dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en voldoende informatie (met inbegrip van de URL) opdat Wix dit materiaal zou kunnen lokaliseren; (4) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de betwiste manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de toepasselijke wetgeving; en (5) een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een auteursrecht waarop inbreuk is gemaakt.

De Copyright Agent van Wix kan op het volgende adres worden bereikt:

 

Wix.com Inc.

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Attn: Copyright Agent

 

Telefoon: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

E-mail: abuse@wix.com

 

Indien Wix een melding ontvangt over een inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform kan Wix uw Gebruikersaccount annuleren, uw Gebruikersplatform weghalen of Inhoud verwijderen, naar eigen goeddunken en zonder u hiervan van te voren op de hoogte te stellen. In dat geval kunt u overeenkomstig Artikel 512 van de DMCA een bezwaar indienen, dat de volgende gegevens moet bevatten: (1) uw volledige naam, adres, telefoonnummer en handgeschreven of elektronische handtekening; (2) identificatie van het materiaal en de locatie hiervan voorafgaand aan de verwijdering; (3) een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat het materiaal per ongeluk of ten onrechte is verwijderd; (4) uw instemming met een passende gerechtelijke instantie; en (5) alle andere informatie die vereist is in het kader van de relevante bepalingen van de DMCA. Wix bepaalt geheel naar eigen inzicht of de kennisgevingen uit hoofde van dit artikel al dan niet worden aanvaard, van toepassing zijn en voldoen aan de DMCA. Wix behoudt zich het recht voor om de persoon of entiteit die de oorspronkelijke melding heeft ingestuurd op te hoogte te stellen van het bezwaar en van alle daarin opgenomen informatie.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Indien uw auteursrechtelijk beschermde werken door een van onze gebruikers op ongepaste wijze zijn gebruikt, laat ons dat dan weten en stuur ons de nodige informatie. Wij zullen op grond daarvan actie ondernemen overeenkomstig de DMCA.

Als wij een klacht over auteursrecht ontvangen die gericht is tegen uw website of uw inhoud, kunnen wij uw website of account verwijderen of annuleren.

12. Geen garantie

De Diensten van Wix worden ‘As Is’ geleverd (in de staat waarin zij zich bevinden), met alle tekortkomingen en volgens beschikbaarheid, zonder garantie zoals impliciete garantie of voorwaarde van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, het niet maken van inbreuk of welke andere garantie dan ook - dit alles in de ruimste mate die wordt toegestaan door de wet. Meer bepaald verklaren of garanderen wij niet dat de Diensten van Wix (of een onderdeel, functie of inhoud daarvan) volledig, correct of van een bepaalde kwaliteit zijn, op welke manier dan ook betrouwbaar of veilig zijn, geschikt of passend zijn voor beoogde toepassingen, apparaten of besturingssystemen of voor browsers, software of tools van uzelf of van uw Eindgebruikers (of dat dit op enig moment het geval zal zijn), voldoen aan wetgeving die op uzelf en uw Eindgebruikers van toepassing is (met inbegrip van de wetgeving van een rechtsgebied waarin u actief bent), of dat zij gebruikt kunnen worden zonder risico op virussen, fouten of andere schadelijke componenten of beperkingen. Bovendien onderschrijven wij geen enkele entiteit, product of dienst (met inbegrip van Diensten van derden) die wordt genoemd op of beschikbaar wordt gesteld via de Diensten van Wix – u dient deze dus zelf te evalueren voordat u er gebruik van maakt of er op een andere manier mee omgaat.

 

Wix kan naar eigen inzicht (maar zonder daartoe verplicht te zijn) elk Gebruikersplatform en/of alle Gebruikersinhoud op elk gewenst moment, om welke reden dan ook en met of zonder voorafgaande kennisgeving doorlichten, controleren en/of bewerken.

 

Niettegenstaande het voorafgaande kan Wix onder geen beding worden beschouwd als een ‘uitgever’ van Gebruikersinhoud, onderschrijft Wix op geen enkele manier Gebruikersinhoud en is Wix niet aansprakelijk voor Gebruikersinhoud die door een Gebruiker, door anderen en/of via de Diensten van Wix wordt geüpload, geplaatst, gepubliceerd en/of beschikbaar gemaakt, voor gebruik door wie dan ook, voor verlies, verwijdering of beschadiging ervan, of voor verlies, kosten of schade voor uzelf of anderen als gevolg van of in verband met het publiceren van, zich toegang verschaffen tot of het vertrouwen op Gebruikersinhoud. Voorts is Wix niet aansprakelijk voor fouten, laster, smaad, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, opruiing en/of andere onwettige of inbreukmakende Gebruikersinhoud die u of iemand anders te zien kan krijgen.

 

U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van de Diensten van Wix en/of aan het verbinden en/of omgaan met Diensten van derden via of in verband met de Diensten van Wix, en dat Wix niet garandeert en niet kan garanderen dat dergelijk gebruik en/of interactie een specifiek resultaat zal hebben. U neemt hierbij alle risico’s, aansprakelijkheid en/of schade op zich die voortkomen uit of samenhangen met dergelijke interacties. Deze risico’s kunnen onder andere bestaan uit verdraaiing van de feiten over en/of door Diensten van derden en/of Gelicentieerde inhoud, niet-nakoming van garanties en/of overeenkomsten, inbreuken op rechten en alle daaruit volgende aanspraken.

 

Wix raadt het gebruik van de Diensten van Wix af voor het hosten van persoonsgegevens en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of risico met betrekking tot de beveiliging of de integriteit van de toegang of beveiliging van dergelijke inhoud.

Merk op dat bepaalde Diensten van Wix momenteel als bètaversie worden aangeboden en nog worden getest. U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde Diensten van Wix nog softwarefouten kunnen bevatten, te maken kunnen krijgen met onderbrekingen en misschien niet werken zoals bedoeld of zoals aangegeven. Het gebruik door u van de Diensten van Wix in deze bètafase houdt uw akkoord in met deelname aan het testen van deze Diensten van Wix.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij geven geen garanties over onze diensten en dus ook niet over de kwaliteit, betrouwbaarheid, beveiliging, compatibiliteit en conditie ervan.

Wij kunnen uw website en uw inhoud controleren en aanpassen.

Toch mogen wij niet worden beschouwd als ‘uitgever’ van uw inhoud, onderschrijven wij uw inhoud niet en zijn wij niet aansprakelijk voor inhoud die door u of door anderen wordt gebruikt.

Het gebruik van onze diensten of diensten van anderen brengt risico’s met zich mee. U accepteert dergelijke risico’s.

Sommige van onze diensten zijn nog in bètaversie, wat betekent dat zij bugs kunnen bevatten en dat er onderbrekingen kunnen optreden.

13. Beperking van aansprakelijkheid

In de mate waarin dit wettelijk is toegestaan in elk betreffend rechtsgebied zijn Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en/of agenten tegenover u niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, vervolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter, met inbegrip van schade als gevolg van (1) fouten, afwijkingen of onnauwkeurigheden in welke inhoud dan ook; (2) lichamelijk letsel of materiële schade in verband met uw gebruik van de Diensten van Wix; (3) niet-geautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of persoonsgegevens en/of andere informatie die daarin vervat is; (4) onderbreking of staking van transmissie van of naar de Diensten van Wix; (5) het gebruik of de weergave van elke inhoud of Gebruikersinhoud die is geplaatst, gemaild, doorgestuurd of anderszins beschikbaar is gemaakt via de Diensten van Wix; (6) gebeurtenissen die redelijkerwijs niet aan Wix kunnen worden toegerekend, met inbegrip van internetstoringen, problemen met installaties, stroomonderbrekingen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstand, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, brand, overstromingen, storm, aardbevingen, explosies, natuurrampen, oorlog, terrorisme, intergalactische strijd, handelingen van een overheid, bevelschriften van gerechtelijke instanties, agentschappen of commissies, of wanprestatie door derden; en/of (7) verlies van gebruik, gegevens, winst, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van een of meer Diensten van Wix.

 

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat deze beperkingen van aansprakelijkheid een akkoord over risicoverdeling inhouden dat deel uitmaakt van de afwegingen op basis waarop Wix u diensten aanbiedt en dat dergelijke beperkingen blijven gelden, zelfs indien Wix op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving).

14. Vrijwaring

U stemt ermee in Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en onkosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) die voortvloeien uit: (1) het niet-naleven door u van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van andere Voorwaarden van Wix; (2) inbreuken door u op rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, toegangsrechten, eigendomsrechten of het recht op privacy, waaraan uw Gebruikersplatform of Gebruikersinhoud en/of uw gebruik van de Diensten van Wix ten grondslag ligt, daaronder mede begrepen acties van Diensten van Wix ten behoeve van u; en/of (3) elke andere aanspraak dat uw Gebruikersplatform en/of Gebruikersinhoud schade heeft berokkend aan een derde.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien tegen ons een rechtszaak wordt aangespannen of indien wij op een andere manier schade ondervinden als gevolg van iets wat u hebt gedaan, dan komen de daarmee gepaard gaande kosten en schadevergoedingen voor uw rekening.

15. Algemeen
15.1. Wijzigingen en updates

Wix behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en op elke mogelijke wijze, met of zonder voorafgaande kennisgeving, over te gaan tot het wijzigen, opschorten of beëindigen van Diensten van Wix (of van functies of prijzen hiervan) en/of tot het om welke reden dan ook beëindigen van uw toegang tot Diensten van Wix (inclusief verwijdering van materialen die door u in samenhang met Diensten van Wix zijn vervaardigd) en/of tot het wijzigen van Voorwaarden van Wix. U stemt ermee in dat Wix tegenover u of derden niet aansprakelijk kan worden gesteld voor wijziging, schorsing of stopzetting van deze Diensten van Wix.

Indien een dergelijke wijziging het betalen van aanvullende Vergoedingen met zich meebrengt, dan sturen wij u bericht over dergelijke Vergoedingen voorafgaand aan het doorvoeren van deze specifieke wijzigingen. Indien u dergelijke Vergoedingen niet betaalt, dan kunnen wij (geheel naar eigen inzicht) overgaan tot het annuleren van uw Gebruikersaccount (zoals uiteengezet in Artikel 6), uw bestaande Diensten van Wix blijven ondersteunen zonder de wijzigingen door te voeren, of u alternatieve diensten aanbieden.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in onze diensten of in deze voorwaarden.

15.2. Geldend recht en jurisdictie, afstand van groepsgeding

De Voorwaarden van Wix, de rechten en rechtsmiddelen die hierin vervat zijn en alle aanspraken of geschillen die hiermee te maken hebben of die te maken hebben met de Diensten van Wix, de interpretatie, niet-nakoming, beëindiging of geldigheid hiervan, de rechtsverhouding die ontstaat uit of uit hoofde van de Voorwaarden van Wix of een gerelateerde transactie of aankoop, worden in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan, uitgelegd volgens en afgedwongen op grond van het interne materiële recht van de staat Israël, met uitsluiting van de daarin vervatte collisieregels.

Vorderingen en geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Tel Aviv, Israël, en u gaat er hierbij mee akkoord dat deze rechtbank als enige bevoegd is. Toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij expliciet uitgesloten.

Onder voorbehoud van geldende wetgeving zal elk dispuut tussen u en Wix individueel worden opgelost en hebt u niet het recht een vordering tegen Wix in te dienen als eiser in het kader van een groepsgeding (of een andere juridische procedure die door een groep of door een vertegenwoordiger namens anderen wordt ingeleid).

Ongeacht andersluidende bepalingen in dit Artikel 15.2 geldt het volgende: als u zich bevindt in de Verenigde Staten van Amerika, (i) is de staat New York de jurisdictie met betrekking tot alle aspecten van de betalingstransactie die onderwerp is van Artikel 5 tussen u en Wix, met uitsluiting van de collisieregels van deze jurisdictie, en (ii) dienen alle aanspraken en geschillen met betrekking tot een betalingstransactie zoals bedoeld in Artikel 5 te worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in New York, New York, waarbij u ermee instemt dat deze rechtbank de uitsluitende rechtsbevoegdheid toekomt.

#ZoEenvoudigIsHet

Op deze voorwaarden en op onze rechtsverhouding is het recht van de staat Israël van toepassing. Geschillen tussen u en ons mogen alleen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tel Aviv, Israël.

15.3. Kennisgevingen

Wij kunnen u kennisgevingen sturen op de volgende manieren: (1) via de Diensten van Wix, zoals door middel van een banner of pop-up op de Website van Wix, de Gebruikersaccount of elders; (2) via e-mail, verstuurd naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt; en/of (3) op een andere manier, waaronder via een telefoonnummer of postadres dat u aan ons hebt doorgegeven. Elke kennisgeving die Wix aan u stuurt, wordt geacht te zijn ontvangen en in werking te treden na verloop van vierentwintig (24) uur volgend op de publicatie of verzending via de bovengenoemde methoden, tenzij in de kennisgeving zelf anders wordt vermeld.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij kunnen u kennisgevingen sturen via onze diensten, per e-mail of via elke andere contactmethode die u ons hebt verstrekt.

15.4. Rechtsverhouding

De Voorwaarden van Wix en uw gebruik van de Diensten van Wix roepen geen partnerschap, joint venture, arbeidsverhouding, agentschap of franchiseovereenkomst in het leven tussen uzelf en Wix, en kunnen niet als dusdanig worden geïnterpreteerd.

#ZoEenvoudigIsHet

Het aanvaarden van deze voorwaarden en diensten creëert geen partnerschap of speciale verhouding tussen u en ons.

15.5. Gehele overeenkomst

of kennisgevingen over vergoedingen die door Wix aan u zijn verstrekt, vormen de gehele overeenkomst tussen uzelf en Wix betreffende dit onderwerp en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, afspraken, toezeggingen, voorwaarden, onderhandelingen, convenanten of verklaringen tussen (vertegenwoordigers van) uzelf en (vertegenwoordigers van) Wix met betrekking tot de Diensten van Wix. U stemt er verder mee in dat u zich bij het aanvaarden van de Voorwaarden van Wix niet zult laten leiden door een belofte, stimulans, verklaring, uitspraak, bekendmaking of meldingsplicht van Wix.

#ZoEenvoudigIsHet

Deze voorwaarden vormen (samen met de aanvullende voorwaarden) de gehele en uitsluitende overeenkomst die tussen ons bestaat.

15.6. Overdracht

Het is Wix toegestaan om haar hierin vervatte rechten, verplichtingen en/of eigendomsrechten en aanspraken ten aanzien van de Diensten van Wix en/of van Gelicentieerde inhoud aan derden over te dragen zonder uw toestemming en zonder voorafgaande kennisgeving. Het is u niet toegestaan een of meer van uw hierin vervatte rechten en verplichtingen te cederen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Elke poging of actie tot cessie of overdracht hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wix, is nietig. In elk geval geeft een cessie of overdracht op grond van dit Artikel 15.6 op zichzelf noch u, noch Wix het recht om Diensten van Wix of Diensten van derden die op dat moment actief zijn, te annuleren.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij mogen onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. U mag dit alleen doen indien wij daar op voorhand schriftelijk toestemming voor geven.

15.7. Scheidbaarheid en afstandsverklaring

Indien een bevoegde rechtbank besluit dat een bepaling van de Voorwaarden van Wix ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan zal deze bepaling als scheidbaar worden gezien en zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Een afstandsverklaring inzake inbreuk of gebrek op grond van de Voorwaarden van Wix houdt geen afstandsverklaring in met betrekking tot een vorige of volgende inbreuk of gebrek.

#ZoEenvoudigIsHet

De bepalingen in deze voorwaarden staan op zichzelf en blijven geldig indien zou blijken dat een andere bepaling ongeldig is.

15.8. Interpretatie

De kopjes, bijschriften en artikelnamen in dit document en de uitleg of samenvatting in de rechterkolom (#ZoEenvoudigIsHet) worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval een artikel of een bepaling en verbinden ons op geen enkele manier.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in het Engels geschreven en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt de versies in andere talen bekijken door de taalinstellingen van uw Website van Wix te wijzigen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Gebruiksvoorwaarden op welke manier dan ook afwijkt van de Engelse versie, dan heeft de Engelse versie voorrang.

#ZoEenvoudigIsHet

Alleen wat in de linkerkolom van de originele (Engelstalige) tekst staat, is wettelijk bindend. De tekst in de rechterkolom dient alleen ter verduidelijking.

De Nederlandstalige versie en andere uit het Engels vertaalde versies van deze voorwaarden worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

15.9. Klantenservice

Om contact met onze Klantenservice op te nemen, kunt u gebruikmaken van een van de volgende opties:

 1. Ga naar het Helpcentrum van Wix op https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Stuur een e-mail naar support@wix.com

#ZoEenvoudigIsHet

Hebt u vragen of suggesties? Wij horen graag van u!

bottom of page