top of page

Wix Logo Maker – Aanvullende gebruiksvoorwaarden

1. 

Op voorwaarde dat u de genoemde Vergoedingen voor een Wix logo vooraf hebt betaald, staat het u vrij uw Wix Logo Maker te gebruiken voor alle commerciële en/of persoonlijke doeleinden, onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen.

2. 

Door gebruik te maken van Wix Logo Maker bevestigt u de onderstaande bepalingen, stemt u hiermee in en belooft en garandeert u dat u zich hieraan zult houden:

2.1.

Iconen, lettertypen, kleuren en andere ontwerpelementen die via Wix Logo Maker aan u beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk de “Logo-elementen”) worden op niet-exclusieve basis beschikbaar gesteld aan alle gebruikers van de Diensten van Wix. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat uw Wix Logo Maker niet in aanzienlijke mate zal lijken op, of zelfs identiek zal zijn aan, de Wix Logo Maker’s van andere gebruikers.

2.2. 

U dient zich te houden aan alle wetten, verordeningen en reglementen op het gebied van auteursrechten en handelsmerken en het is u niet toegestaan om welk deel van de Logo-elementen dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te publiceren, uit te zenden, over te brengen, te verspreiden, uit te voeren, te uploaden, weer te geven, in licentie of sublicentie te geven, te verhuren, uit te lenen, te cederen, te schenken, te verkopen of op andere wijze voor welk doel dan ook over te dragen of te distribueren op een manier die inbreuk maakt op rechten van derden of op geldende wetten, voorschriften of reglementen. Om deze reden adviseren wij u met klem om due diligence te betrachten om te bepalen of uw Wix Logo Maker geen onderwerp is van aanspraken of rechten van derden.

2.3. 

DE DIENSTEN VAN WIX LOGO MAKER EN DE LOGO-ELEMENTEN WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD IN DE HUIDIGE VORM (‘AS IS’) EN OP DE HUIDIGE LOCATIE (‘WHERE IS’), INCLUSIEF ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, ZOALS EEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EEN GARANTIE DAT GEEN INBREUK OP RECHTEN OF HANDELSMERKEN VAN DERDEN WORDT GEMAAKT, EEN GARANTIE OP WETTELIJKHEID OF FATSOENLIJKHEID OF EEN GARANTIE DAT HET MOGELIJK IS EEN WIX LOGO IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK ALS HANDELSMERK TE REGISTREREN.

2.4. 

Wix kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, schadevergoeding met een boetekarakter, verliezen of letsel van welke aard dan ook, voortkomend uit: (i) het gebruik van Logo-elementen door u; of (ii) de inhoud die u beschikbaar stelt als onderdeel van uw Wix Logo, met inbegrip van de juistheid en geschiktheid van alle gegevens en inhoud die u verzendt terwijl u gebruikmaakt van Wix Logo Maker, zoals uw bedrijfsnaam, motto, slogan of andere gegevens.

2.5. 

Het kan al dan niet mogelijk zijn uw Wix Logo Maker te registreren of te gebruiken als handelsmerk; wij adviseren u een jurist te raadplegen over de geschiktheid van uw Wix Logo Maker voor gebruik en/of registratie. U mag geen bezwaar maken tegen de geldigheid, de wettelijkheid, het gebruik of de registratie als handelsmerk van een soortgelijk of identiek logo dat mogelijk door een andere Wix Logo Maker-gebruiker met behulp van Logo-elementen wordt gebruikt en/of is gemaakt voor welke goederen of diensten dan ook (met inbegrip van concurrerende diensten), en u gaat akkoord met de registratie en het gebruik van dergelijke logo’s door andere Wix Logo Maker-gebruikers.

2.6. 

U mag Logo-elementen die in uw Wix Logo Maker zijn verwerkt, niet zelfstandig gebruiken; u mag uw Wix Logo Maker uitsluitend in zijn geheel gebruiken, zoals het door u na aanschaf is gedownload, op voorwaarde dat de Vergoeding volledig is betaald.

2.7. 

Nadat u uw Wix Logo Maker hebt aangeschaft en gedownload, mag u dit niet wijzigen of er afgeleide werken van maken.

2.8. 

Bij elke verandering die gemaakt wordt aan het Wix logo, nadat je het logo hebt gekocht, moet je het nieuwe logo kopen en betalen.

2.9. 

U mag Logo-elementen die binnen Wix Logo Maker aan u zijn getoond en die u niet hebt aangeschaft en volledig betaald, niet kopiëren of op welke andere wijze dan ook gebruiken.

2.10. 

U mag Wix Logo Maker niet gebruiken om een Wix Logo Maker te maken dat pornografisch, seksueel expliciet, gewelddadig, aanstootgevend, intimiderend, lasterlijk of smadelijk is, waarmee personen gepest worden, waarvan naar redelijkheid kan worden verwacht dat ze schade veroorzaken, of dat op een andere wijze wordt gemaakt of gebruikt voor onwettige doeleinden.

2.11. 

U mag Wix Logo Maker niet gebruiken om een Wix logo te maken dat pornografisch, seksueel expliciet, gewelddadig is of redelijkerwijs schade kan toebrengen, dat beledigend, intimiderend of lasterlijk is, of dat anderszins is gemaakt of gebruikt voor elk illegaal doel.

2.12. 

Zorg ervoor dat u de rechten heeft om de door u geüploade lettertypen te gebruiken. Wij bieden geen ondersteuning voor problemen met geüploade lettertypen.

3. 

Ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in onze algemene Gebruiksvoorwaarden zijn de voor een Wix Logo Maker betaalde vergoedingen niet restitueerbaar. Indien u redenen hebt om te menen dat er ten onrechte een vergoeding bij u in rekening is gebracht, dient u binnen 7 dagen na aankoop een schriftelijk verzoek naar klantenservice te sturen om uw Wix Logo-vergoeding te annuleren. We zullen naar eigen inzicht bepalen of u in aanmerking komt voor restitutie, op voorwaarde dat uw verzoek om terugbetaling binnen 7 dagen na aankoop is ontvangen en dat u uw Wix Logo Maker niet hebt gedownload.

4. 

Houd er rekening mee dat u niet naar een ander Wix Logo-pakket kunt upgraden nadat u uw Logo-pakket hebt aangeschaft, dus let erop dat u het pakket kiest dat het best aansluit bij uw behoeften.

bottom of page